Zasady rozliczania niezbilansowania

,

GAZ-SYSTEM S.A., w związku z NC BAL oraz zatwierdzonym przez Prezesa URE Sprawozdaniem dotyczącym środków tymczasowych, opublikował zasady rozliczania niezbilansowania. Informacje dotyczącą bilansowania gazu wysokometanowego KSP i SGT, a także gazu zaazotowanego KSP.

Przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (NC BAL) weszły w życie 16 kwietnia 2014r. i są stosowane od dnia 1 października 2015 r. Kodeks dopuszcza kilka możliwości opóźnienia wejścia w życie poszczególnych regulacji – przewidziana jest możliwość wprowadzenia środków tymczasowych. Środki tymczasowe zatwierdzone do stosowania decyzją Prezesa URE z dnia 10 czerwca 2015 r., nr DRR-7129-2(13)/2014/2015/AN/MS1, w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych (,,Sprawozdanie”) obowiązują w okresie od godziny 6:00 dnia 1 października 2015 r. do godziny 6:00 dnia 1 października 2016 r.

W dniu 6 listopada 2015 r. GAZ-SYSTEM S.A. na swojej stronie internetowej poinformował, że w obszarze bilansowania gazu wysokometanowego KSP od doby gazowej rozpoczynającej się dnia 1 października 2015 r. rozliczanie niezbilansowania będzie następowało na podstawie Sprawozdania. Poziom tolerancji (dobowego limitu niezbilansowania – DLN) będzie określany... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.