Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zasad regulowania cen gazu w Polsce

,

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 września 2015 r. uznał, że Polska naruszyła unijne przepisy dotyczące wewnętrznego rynku gazu poprzez stosowanie regulowanych cen gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Sprawa dotyczyła niewdrożenia przez Polskę postanowień dyrektywy gazowej.

W dniu 24 stycznia 2014 r. wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości UE skarga Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom wynikającym z prawa unijnego. Sprawa dotyczyła niewdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/ WE z dnia 13 lipca 2009 dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (,,dyrektywa gazowa”). Komisja Europejska zarzucała Polsce stosowanie środka nieproporcjonalnego i niezgodnego z art. 3 ust. 2 dyrektywy gazowej.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE Polska naruszyła unijne przepisy dotyczące wewnętrznego rynku gazu poprzez stosowanie regulowanych cen gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Polski mechanizm regulowania cen dostaw gazu ziemnego na rzecz odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi nie spełnia wymogów proporcjonalności, gdyż… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.