Ukraiński rynek gazu

,

Ukraiński rynek gazu

Ukraina boryka się z problemami przy reformie sektora gazowego oraz stara się pozyskać inwestorów do obsługi sieci przesyłowej. Na Ukrainę wprowadzani są nowi im­porterzy oraz konkurencyjni sprze­dawcy gazu.

W okresie od stycznia do listopada br. Ukraina zwiększyła import gazu o 39%, w stosunku do 2016 r. Znacz­ną część surowca sprowadzono przez Słowację (9,24 mld m3), mniej przez Węgry (2,7 mld m3) oraz Polskę (1,15 mld m3). W tym czasie wzrósł również wolumen tranzytu do Euro­py, do poziomu 85,5 mld m3 (wzrost o 16%), z czego 2,37 mld skierowa­no do Mołdawii. Produkcja krajowa w br. osiągnęła przy tym wartość po­nad 19,03 mld m3.

W przybliżeniu 1,8 mld m3 gazu zo­stało zakupiony dzięki pożyczce,o wartości 300 mln USD, udzielonej przez Europejskiego Banku Odbu­dowy i Rozwoju, przy wkładzie wła­snym Ukrainy na poziomie 59 mln USD. Zawarto 18 umów z zachod­nimi dostawcami: CEZ, Engie, RWE Supply&Trading, Axpo Trading and Uniper Global Commodities, a śred­nia cena kontraktu wyniosła 203 USD/1000 m3.

Naftogaz utracił trzy krajowe kon­cesje wydobywcze w grudniu br., jedyne jakie posiadał na terytorium kontrolowanym przez ukraiński rząd. Ukraińska Państwowa Służba Geolo­gii i Zasobów Mineralnych zawiesiła je w marcu br. i anulowała z powodu niewdrożenia planowanych prac na polach gazowych. Koncern wyjaśnia, że zainwestował w nie ponad 29 mln USD w wyniku czego rząd nie utrzy­ma 5,51 mln USD opłat z racji ich eksploatacji.

Podpisano memorandum mię­dzy ukraińskim rządem, a Gasunie i GTRgaz, dotyczące wykorzystania krajowej sieci przesyłowej Ukrainy. Podobne umowy zostały zawarte wcześniej z włoskim Snam i słowac­kim Eustream. Mają one na celu wybór operatora przesyłowego w przyszłości, ponieważ przełamanie państwowego monopolu jest wa­runkiem międzynarodowej pomocy finansowej dla Ukrainy.

Przedłużono o rok, do 1 stycznia 2019 r., konieczność wykorzystania mierników poziomu oraz przepływo­mierzy przez podmioty obracające gazem, magazynujące go lub obraca­jące nim. Regulacja ma ukrócić nie­kontrolowaną rotację paliwa, dzięki kontroli zebranych danych.