Trwają konsultacje nowego projektu IRiESD

,

Polska Spółka Gazownictwa 4 marca 2016 r. rozpoczęła konsultacje nowego projektu IRiESD, które zakończą się 18 marca br. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązany do opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), które określają szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci.

Decyzją Prezesa URE z dnia 3 lutego 2016 r. zostały zatwierdzone Instrukcja Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej polskiego odcinka  Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa. Termin wejścia w życie postanowień Instrukcji został ustalony na dzień 1 marca 2016 r. godz. 6:00. Zgodnie z art. 9 g ust. 8 ustawy Prawo
energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest zobligowany do dostosowania IRiESD do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP w terminie 60 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z powyższym powstała konieczność dostosowania obecnie obowiązującej IRiESD do wymogów wynikających z IRiESP.

OSD zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne ,,informuje użytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania przyjętego przez operatora systemu, o publicznym dostępie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian”. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, 4 marca br. Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła konsultacje
projektu nowej IRiESD. Potrwają one do dnia 18 marca 2016 r.

W projekcie IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, a także zasady współpracy z operatorami innych
systemów dystrybucyjnych.

Podmiotom zainteresowanym szerszą analizą zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, proponujemy kontakt z redakcją magazynu. pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.