Trendy na rynku gazu

,

Przewidywane kierunki rozwoju światowego rynku gazu według ra­portu BP.

Generalny wzrost zapotrzebowania na energię koliduje z jednoczesnym ograniczaniem produkcji własnej w UE, zwłaszcza wydobycia ze złoża Groningen. W zależności od poszcze­gólnych, opracowanych scenariuszy, produkcja gazu w Europie spadnie o 40%, powodując uzależnienie od jego importu w przybliżeniu w 75% do 2040 r. Dla porównania, obecnie importujemy blisko 50% zużywanej energii. Z uwzględnieniem produkcji norweskiej, łączna produkcja w Eu­ropie spadnie w tym czasie o 36%, z 245 do 159 mld m3.

Najprostszym sposobem na zaspo­kojenie popytu jest zwiększenie im­portu z Rosji, ponieważ wydobycie norweskie ma spadać w perspekty­wie długoterminowej. Rodzi to pro­blem uzależnienia energetycznego od importu z jednego źródła. Ist­nienie odpowiedniej infrastruktury, zdaniem analityków, pozwoli jednak na symultaniczne pokrycie zapotrze­bowania dostawami LNG oraz gazem sieciowym z Rosji. Proporcjonalne zwiększenie zakupów LNG pozwoli na wyrównanie udziału gazu rosyj­skiego w miksie energetycznym.

Europa wraz z Chinami mają być naj­większymi importerami LNG, z czego Europa określana jest jako kluczowy obszar, m.in. jako rynek bilansujący.

Całkowity popyt na gaz ma wzrastać o 1,7%/rok do 2040 r. (wcześniej przewidywano wzrost w tempie 1,6%).