Terminal LNG został odebrany, pierwsza taryfa dla usług regazy­fikacji LNG została zatwierdzona przez Prezesa URE

,

Terminal LNG został odebrany, pierwsza taryfa dla usług regazy­fikacji LNG została zatwierdzona przez Prezesa URE

Wraz z początkiem miesiąca, ode­brano jedną z kluczowych dla go­spodarki Polski inwestycji – terminal w Świnoujściu. Już 2 czerwca Prezes UREzatwierdził taryfę dla usług re­gazyfikacji skroplonego gazu ziem­nego dla spółki Polskie LNG.

Inwestycja ta, jako własność GAZ-SYSTEM S.A., realizowana jest przez spółkę Polskie LNG S.A. W latach 2009- 2015 GAZ- SYSTEM S.A. wybu­dował w Polsce ok. 1200 km gazocią­gów przesyłowych. Budowa termi­nalu w Świnoujściu to także jedynie część programu inwestycyjnego na lata 2015- 2025, w zakresie którego GAZ- SYSTEM S.A. przewiduje odda­nie niemal 2000 km gazociągów.

Terminal LNG w Świnoujściu może pochwalić się pierwszym miejscem, jeżeli chodzi o wielkość, wśród tego typu inwestycji w północnej i środ­kowo-wschodniej części Europy. Za­projektowany został do obsługi do 5 mld m3 gazu rocznie. Cały projekt obejmował m.in. wykonanie 3 km falochronu, kompleksu cumowni­czego wraz z nabrzeżem, zbiorników kriogenicznych do składowania skro­plonego gazu ziemnego, systemów regazyfikujących, a także gazociągu Świnoujście- Szczecin o długości nie­mal 85 km.

Na początku miesiąca uzyskano wszelkie decyzje administracyjne pozwalające na korzystanie z nowej infrastruktury. Przygotowania do rozpoczęcia jej eksploatacji obej­mowały zarówno testy sprawdzają­ce, czy osiągnięte zostały konieczne lenia pracowników, niezbędne do uzyskania przez nich kompetencji w zakresie obsługi nowej infrastruk­tury. Ponadto, do odbioru rzeczo­nego przedsięwzięcia obligatoryjny­mi były prace komisji trójstronnej, w której skład wchodzili reprezen­tanci Generalnego Realizatora In­westycji, nadzoru GAZ-SYSTEM S.A. oraz Polskiego LNG.

Ponadto, już 2 czerwca Prezes Urzę­du Regulacji Energetyki zaakcepto­wał wniosek spółki Polskie LNG S.A., zatwierdzając tym samym Taryfę dla usług regazyfikacji LNG, która obowiązywać będzie do końca roku 2016. W świetle ustawy Prawo ener­getyczne przedsiębiorstwo ma pra­wo wprowadzić taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki- Paliwa Gazowe”. Stawka opłaty stałej oraz stawka opłaty zmiennej dla usług regazyfikacyjnych długookresowych wynoszą odpowiednio 0,0086 zł/ kWh/h za h oraz 0,0005 zł/kWh. Do­datkowo, ustalony został rabat 50% na usługi krótkookresowe, którego czas trwania wynosi nie więcej niż jeden rok. Zatwierdzona przez Pre­zesa URE Taryfa obejmuje również stawki opłat za usługi dodatkowe, jakimi są przeładunek skroplone­go gazu ziemnego na autocysterny, rozdzielone przedłużone procesowe składowanie w zbiorniku LNG. Staw­ki te wynoszą odpowiednio 6,1442 zł/MWh, 0,1133 zł/MWh za dobę. Przewidziane są bonifikaty za niedo­trzymanie standardów jakościowych obsługi Użytkownika Terminalu.