Terminal LNG małej skali

,

Grupa Lotos i Gaz System S.A. planu­ją budowę nowego terminalu LNG w Gdańsku.

Konsorcjum Lotosu, jako lidera, oraz Gaz Systemu rozważa realizację pro­jektu budowy terminalu LNG małej skali w Gdańsku. Należy zaznaczyć, że jest to odrębna od rozważanej przez polski rząd inwestycji w bu­dowę pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej.

Spółki ogłosiły, już przetarg na re­alizatora studium wykonalności budowy nowego terminalu. Wg. założeń terminal ma pełnić funkcję bazy przeładunkowej i dystrybucyj­nej LNG do odbiorców końcowych i innych stacji paliw. Projekt zakłada, także budowę bunkierki z funkcją niskoemisyjnego wytwarzania ener­gii elektrycznej, głównie dla potrzeb portów.

Wg. założeń nowa infrastruktura ma wesprzeć wykorzystanie LNG jako paliwa w żegludze morskiej. Dodat­kowo projekt będzie odpowiadał za redystrybucję LNG do zastosowań w elektroenergetyce i ciepłownic­twie na obszarach pozbawionych dostępu do gazu sieciowego w pół­nocno-wschodniej Polsce. Nowa in­westycja może także uatrakcyjnić za­sadność rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu z 5 do 7,5 mld m3/rok mocy regazyfikacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE. W ramach programu Łącząc Europę. Na ten moment wia­domo, że projekt pozyskał dofinan­sowanie w wysokości 1,05 mln PLN. Zaś całkowita wartość projektu to 1,74 mln PLN.