Sejm przyjął ustawę zmieniającą warunku obrotu (energią, gazem, CO2, prawami majątkowymi).

,

Sejm przyjął ustawę zmieniającą warunku obrotu (energią, gazem, CO2, prawami majątkowymi).

26 lutego sejm przyjął warunki transpozycji dyrektywy MIFID II w sposób odmienny niż regula­cje UE. Nowela ustawy zaostrza warunki obrotu energią, gazem, CO2 i prawami majątkowymi, co utrudni działalność sprzedawców i dużych odbiorców, którzy muszą przygotować się do prawidłowego wdrożenia nowych przepisów.

Nowe wymogi wprowadzone przez rozporządzenie MIFIR i EMIR nie weszły w Polsce w życie 3 stycz­nia 2018 r. Z tą datą minął również termin na wejścia w życie Dyrek­tywy MIFID II mimo, że powinna być ona implementowana pół roku wcześniej do przepisów w Polsce. Prace przyśpieszyły po ostrzeżeniu ze strony UE i 26 lutego br. sejm, przyjął projekt ustawy uwzględ­niający transpozycję regulacji unijnych do polskiego porządku prawnego. Oczekujemy na zatwier­dzenie przez Senat (może to na­stąpić dopiero w połowie marca) i konieczny będzie jeszcze podpis Prezydenta, w konsekwencji real­ną datą będzie początek kwietnia 2018 r. Niestety nie będzie to kom­fortowa sytuacja dla części użyt­kowników rynku, szczególnie dla sprzedawców i dużych odbiorców gazu, którzy zobowiązani są do stosowania nowej regulacji w mo­mencie wejścia jej w życie. Uwaga ustawodawca przewidział okresy przejściowe dla giełdy i domów maklerskich, ale nie uwzględnił w tym obszarze pozostałych pod­miotów zobowiązanych.

Nawiązując do naszych publika­cji z poprzedniego okresu, zmie­niają warunki handlu dla branży energetycznej. Zmienia się defi­nicja instrumentów finansowych, co w szerszym zakresem obejmie transakcje pochodne, których in­strumentem bazowym będą to­wary m.in.: energia elektryczna, gaz ziemny, CO2, prawa majątko­we (certyfikaty), węgiel, ropa lub produkty ropopochodne. Uwaga projekt ustawy proponuje zmianę definicję instrumentu C6, zmie­niając odwołanie do energii elek­trycznej i gazem ziemnym (REMIT carve our). Definicje instrumen­tów C4-C7 i C10 proponują rezy­gnują z odwołania do futures’ów, inaczej odwołując się do kontrak­tów terminowych i umów forward. W przypadku C4 rezygnujemy z odwołania do fakultatywnego rozliczenia fizycznego lub pienięż­nego. C5 i C10 rozszerza zakres wyboru stron w zakresie rozlicze­nia pieniężnego. C7 ograniczenia wyłączenie odwołania do C6. Eks­perci negatywnie opiniują brak spójności z regulacjami unijnymi, których część jest bezpośrednio stosowana w Polsce, szczególnie w zakresie obrotu transgraniczne­go. Niewątpliwie pojawią się trud­ność na etapie zawierania i zara­portowania kontraktów (problemy będą dotyczyć emisjami CO2 i praw majątkowych, z uwagi na konse­kwencje podatkowe wprowadzo­nych zmian).

Rozszerzenie katalogu instrumen­tów finansowych stanowi nowe wyzwanie dla rynku. Dodatkowym wyzwaniem jest ekwiwalentność do instrumentów finansowych.

Niepokojące jest również rozsze­rzanie obowiązku skorzystania w ramach działalności dodatko­wej. Eksperci apelują o realizm biznesowy przy dostosowaniu do nowych regulacji.