Rekomenduje się, aby wzmocnienie ochrony energetycznej infrastruktu­ry krytycznej nie sparaliżowało ener­getyki

,

Rekomenduje się, aby wzmocnienie ochrony energetycznej infrastruktu­ry krytycznej nie sparaliżowało ener­getyki

Trwają konsultacje projektu usta­wy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykony­waniu w niektórych spółkach kapi­tałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sekto­rach energii elektrycznej, ropy nafto­wej oraz paliw gazowych oraz usta­wy o zarządzaniu kryzysowym (nr UD299).

Projekt przewiduje objęcie przepisa­mi ustawy operatorów infrastruktury krytycznej w tym energii elektrycznej i gazu oraz ropy naftowej. Z katalogu uchwal organu spółki, które mogą zostać objęte sprzeciwem ministra ds. energii, mają zostać usunięte uchwały o przyjęciu planu rzeczowo-finansowego, planu działalności inwestycyjnej i wieloletniego planu strategicznego, ponieważ plany za­wieraj kierunki rozwoju spółki, co nie oznacza realizacji która stanowi rze­czywiste zagrożenie dla funkcjonowa­nia, ciągłości działania i integralności infrastruktury krytycznej. Ustawa wy­dłuża terminy zgłoszenia sprzeciwu wobec określonych czynności spółki stanowiących rzeczywiste zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. Doda­no szczególne uprawnienia wobec operatorów systemów przesyłowych energii i gazu, wskazując że podmio­tem odpowiedzialnym w tym zakre­sie będzie Pełnomocnik Rządu do sprawy Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Nowa regulacja zakłada obowiązek powołania niezależnego pełnomoc­nika we wszystkich systemach in­frastruktury krytycznej wraz z wy­korzystaniem definicji operatora infrastruktury krytycznej. Określono kryteria wyboru oraz zadania i upraw­nienia nowych pełnomocników.

18 września br. projekt został skie­rowany do konsultacji z możliwością zgłaszania uwag w terminie 14 dni od daty otrzymania. Regulacja ma znaczenie dla działalności przedsię­biorstw energetycznych, które są zobowiązane do aktualizacji modelu zarządzania infrastrukturą krytycz­ną, z uwagi na możliwość wniesie­nia sprzeciwu wobec działań spółek, które mogą stworzyć rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, cią­głości działania i integralności infra­struktury krytycznej. Procedura zde­finiowania takich okoliczności wraz z terminami i sposobem zarządzania tym obszarem stanowi wyzwanie dla całego obszaru energetyki.