Regulacja, która ma wprowadzić ograniczenie maksymalnych cen energii elektrycznej

,

Regulacja, która ma wprowadzić ograniczenie maksymalnych cen energii elektrycznej

Premier Theresa May podejmuje działania na rzecz ochrony konsu­mentów przed wysokimi stawkami opłat za energię elektryczną. Projekt legislacyjny docelowo ma objąć jak największą grupę odbiorców końco­wych.

12 października br. premier Anglii Theresa May zapowiedziała przed­stawienie projektu ustawy o ob­niżce cen energii elektrycznej dla milionów gospodarstw domowych. Jak poinformowała – rynek energii elektrycznej wymaga zmian. Jest to realizacja zapowiedzi premier z po­czątku br. Rząd zamierza przedsta­wić projekt pod opinię parlamentu przed rozpoczęciem procesu legisla­cyjnego.

Obecnie tylko 6 spośród ponad 50 dostawców energii elektrycznej na rynku detalicznym dostarcza aż 85% energii. Są to: Centrica, SSE, Scottish Power Iberdrola, Innogy, E.ON i EDF Energy. Centrica pozytywnie odnio­sła się do proponowanych zmian legislacyjnych. Jak informuje spółka zmiany funkcjonowania rynku na rzecz poprawy wrażliwych konsu­mentów są całkowicie uzasadnione. Według szacunków tylko 2 najwięksi dystrybutorzy energii na wyspach: Centrica i SSE mogą stracić na usta­wie do 900 mln funtów. Projekt ma na celu obniżenie cen dla standar­dowych taryf zmiennych (SVT), zaś rząd zapowiedział działania na rzecz ochrony większej niż tylko ta gru­pa odbiorców. Według szacunków obecnie w Wielkiej Brytanii, aż 18 milionów gospodarstw domowych posiada niekorzystną taryfę na do­stawy energii. SVT to podstawowe stawki jakie pobierają firmy, w przy­padku gdy klient nie zdecyduje się na konkretną ofertę. Natomiast jak już wiadomo zmiany legislacyjne nie mają szans by wejść w życie przed nadchodzącą zimą.