Przyjęcie metodologii CBA zmieni zasady kalkulacji taryf/cenników

,

Komisja Europejska przyjęła metodologię analizy kosztów i korzyści (CBA) dla linii przesyłowych energii elektrycznej i gazu ziemnego. Została ona opracowana przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSOE) oraz Gazu (ENTSOG). Metodologia CBA używana jest w kontekście dziesięcioletnich planów rozwoju sieci (TYNDP). 

Komisja Europejska w lutym br. przyjęła metodologię analizy kosztów i korzyści (CBA) dla linii przesyłowych energii elektrycznej i gazu ziemnego.Metodologia CBA jest silnym elementem wspierającym rozwój i budowę europejskich sieci energii elektrycznej i gazu, które są niezbędne do integracji rynków energii i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw.Pozwala również zaoszczędzić pieniądze europejskich konsumentów.

Metodologia CBA używana jest w kontekście dziesięcioletnich planów rozwoju sieci (TYNDP). Ponadto odgrywa istotną rolę w zakresie gazu ziemnego w wyborze projektów wspólnego zainteresowania (PCI), które mogą skorzystać z dotacji unijnych i szybszych procedur.

Projekt metodologii został przekazany do Agencji Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), Komisji Europejskiej i państw członkowskich w celu wydania ich opinii w listopadzie 2013 r. ACER wydał opinię w styczniu 2014 r., a Komisja Europejska w lipcu 2014 r. Na tej podstawie ENTSOG w dniu 18 sierpnia 2014 r. (ENTSOE w dniu 24 listopada 2014 r.) przedłożył swój projekt metodologii do Komisji w celu jej zatwierdzenia. Zakończenie całej procedury nastąpiło w dniu 4 lutego 2015 r. poprzez przyjęcie przez Komisję dostosowanej metodologii CBA.

Nowe zasady CBA ustanawiają zharmonizowane kryteria kalkulacji kosztów i korzyści na potrzeby przyszłych taryf i cenników dla sektora energetycznego (energii elektrycznej i gazu). Z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych oznaczać to będzie konieczność zmiany lub uwzględnienia w strategiach regulacyjnych nowego sposobu kalkulowania rentowności prowadzonego biznesu.