Propozycje zmiany Dyrektywy 2009/72/WE

,

Propozycje zmiany Dyrektywy 2009/72/WE

W ramach kolejnego pakietu regulacyjnego Komisja Europejska przedstawiła szereg zmian przepisówdotyczących m. in. modelu rynku energii w ramach Dyrektywy 2009/72/WE

30 listopada 2016 r. w ramach kolejnego pakietu zmian regulacji Komisja przedstawiła zakres kompleksowych przepisów dotyczących: emisji, odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywności energetycznej, rynku energii, ACER, nowego modelu bezpieczeństwa dostaw i modelu rynku ekologicznego, nowych zasad Unii Energetycznej. Od kilku miesięcy komentujemy trwający proces restrukturyzacji rynku energetycznego, do którego od ponad roku przygotowują się  największe europejskie koncerny energetyczne: Engie, Uniper i Innogy.

Pakiet zmian obejmuje nowelizację Dyrektywy 2009/72/WE, która zakłada kolejny etap integracji i budowy wspólnego rynku energii dla UE. Rozszerzając przedmiot dyrektywy o obszar dystrybucji, gdzie kładzie nacisk na zwiększenie uprawnień odbiorców (konsumentów) wprowadzając rynkowe mechanizmy kształtowania cen i zarządzania podażą w oparciu o model smart metering. Pośrednio oznacza przesądzenie obowiązku wdrożenia modelu smart (dotychczas nie było to jednoznacznie przesądzone w Polsce), co oczywiście wiąże się koniecznością nakładów inwestycyjnych oraz całkowitego przemodelowania obecnego modelu biznesowego i regulacyjnego, uwzględniając model smart grid, magazynowanie energii i wprowadzenie elektrycznego transportu. Do tego UE przygotowuje się od kilku lat, natomiast będzie to ogromne wyzwanie inwestycyjne i biznesowe dla krajowych sprzedawców energii. Propozycja zmiany dyrektywy usuwa regulacje dotyczące podaży oraz zmienia uwarunkowania bezpieczeństwa dostaw, co zostaje uregulowane w pakiecie innych regulacji, w konsekwencji kładąc nacisk na mechanizmach rynkowych kształtowania cen (pojawia się pytanie o przygotowanie odbiorców do wprowadzenia nowych mechanizmów fluktuacji cen). Rozszerzają się obowiązki związane z wprowadzeniem modelu skutecznej i bezpłatnej  zmiany sprzedawcy, wprowadzając nowe rodzaje kontraktów i narzędzia zarządzania dostawami energii, dając dodatkowe uprawnienia dla aktywnych odbiorców wraz z możliwości tworzenia grup energetycznych. W ślad za wprowadzeniem smart meteringu pojawiają się nowe uwarunkowania rozliczeń i zarządzani popytem w warunkach standardowych dla całej UE. Konieczną konsekwencją prezentowanych regulacji jest rozszerzenie obowiązków na obszar dystrybucji (które dotychczas obejmowały głównie przesył) z naciskiem na restrukturyzację majątkową (w tym budowę instalacji do magazynowania energii) wprowadzając elastyczny model zarządzania, uwzględniając wymagania dla elektrycznego transportu. W celu zapewnienia nadzoru nad wdrożeniem nowych wymagań rozszerzają się uprawnienia krajowych regulatorów oraz uprawnienia ACER.

Niewątpliwie rynek energii wchodzi w nową erę, która może mieć niewiele wspólnego z obecnym centralnym modelem wytwarzania i dostarczania energii, co wymaga przeobrażenia biznesowego, ponieważ zmieni się kierunek przepływu pieniądza związanego z usługami energetycznymi. To zasadnicze wyzwanie przed całym sektorem.