Projekt kolejnych zmian ustawy o zapasach po uwagach Komisji sej­mowej został przekazany do Sejmu (nowy numer druku 1669)

,

Nowa koncesja i zmiana warunków uzyskania koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą. Czy i jak utrzy­mać istniejącą koncesję ? Jak zarzą­dzać wykonaniem obowiązków zwią­zanych z zapasami obowiązkowymi ? Nowe regulacje powinny zostać uwzględnione przez uczestników rynku w obszarze kontraktacji i pro­cedur uzgodnionych z operatorem i regulatorem. Analizowana regula­cja proponuje zmianę uwarunko­wań TPA, świadczenia usługi bileto­wej, miejsca i sposobu utrzymania zapasów oraz procedurę wypełnie­nia obowiązków sprawozdawczych z tym związanych.

W ślad za artykułem z poprzedniego numeru (MG nr 11/2017), przedsta­wiamy aktualizację informacji, doty­czącej rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasad postępo­wania w sytuacjach zagrożenia bez­pieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1669 z dnia 22 czerwca 2017 r.).