Prace nad rozpoczęciem komercyjnego funkcjonowania Terminalu LNG w Świnoujściu

,

Polskie LNG uzyskało koncesję na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w Świnoujściu oraz zostało wyznaczone  przez Prezesa URE na operatora Terminalu LNG. Równolegle trwają prace nad Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Terminalu LNG w Świnoujściu oraz taryfą dla Terminalu LNG.

Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego. Prezes URE w dniu 11 maja 2016 r. udzielił spółce Polskie LNG S.A. koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w Świnoujściu. W art. 33 ustawodawca wprowadził regulację dotyczącą przesłanek, które muszą być spełnione w przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o udzielenie
koncesji. Przesłanki te można podzielić na dwie grupy. Pierwsze to powszechne, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie koncesji, a drugie to szczególne, dotyczące tylko niektórych kategorii przedsiębiorców.

Spółka Polskie LNG S.A. została także wyznaczona  przez Prezesa URE na operatora Terminalu LNG. Koncesja, jak i okres wyznaczenia na operatora zostały ustalone do 31 grudnia 2030 r. Są to kolejne niezbędne etapy do przygotowania Terminalu LNG do rozpoczęcia komercyjnej działalności.

Zakończyły się 9 maja prowadzone przez Polskie LNG konsultacje projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Terminalu LNG w Świnoujściu. Obecnie uwagi uczestników rynku podlegają analizie i przygotowywane są ostateczne zapisy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Terminalu LNG. Instrukcja terminalu określać będzie w szczególności prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkownika terminalu, warunki świadczenia usługi regazyfikacji oraz usług dodatkowych, procesy niezbędne dla bezpiecznej i efektywnej realizacji usług regazyfikacji i usług dodatkowych,  zakres współpracy Operatora z OSP oraz podmiotami uczestniczącymi w obrocie portowym i morskim.

Trwają również prace związane z ustalaniem i zatwierdzeniem taryfy dla Terminalu LNG. Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje taryfę w sposób zapewniający: pokrycie kosztów uzasadnionych wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego.

Po wykonaniu tych czynności administracyjnych infrastruktura będzie gotowa na przyjmowanie komercyjnych dostaw LNG. Pierwsza z nich zaplanowana jest na połowę lipca 2016 r.