Potencjał metanu z kopalni węglo­wych

,

950 mln m3 metanu rocznie – tyle gazu ulatnia się polskich kopalni w każdym roku gazowym. Możliwość zagospodarowania tego wolume­ny znacznie zwiększyłaby zdolności energetyczne Polski.

Zgodnie z danymi za 2017 r., z pol­skich kopalni ulatnia się w przybli­żeniu 950 mln m3 metanu rocznie, z czego zaledwie 210 mln m3 zostaje wykorzystanych. Dodatkowo praw­dopodobnie przynajmniej ok. 10% surowca ulatnia się bez jakiejkol­wiek rejestracji pomiarowej. Zagospodarowujemy więc jedynie 22% uwalnianego gazu, który stanowi na­turalny produkt uboczny górnictwa węglowego. Całkowity krajowy po­tencjał wydobywczy metanu może być równy nawet 250 mld m3.

PGNiG oceniło, że dzięki możliwo­ści wydobycia metanu z pokładów węgla przed ich eksploatacją moż­na uzyskać nawet 1 mld m3 metanu rocznie.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów