Orlen zwiększa wydobycie gazu w Polsce

,

Orlen zwiększa wydobycie gazu w Polsce

PKN Orlen prowadzi intensywne po­szukiwania węglowodorów na tere­nie Polski. Spółka zwiększa wydoby­cie węglowodorów.

Jak informuje dyrektor biura ds. re­lacji inwestorskich spółki – Dariusz Grębosz po wykonaniu odwiertu w województwie Wielkopolskim na obszarze Płotki pozytywnie zdiagno­zowano obecność złoża gazu, które nadaje się do komercyjnej eksplo­atacji. Wydobycie ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Part­nerem PKN Orlen w projekcie jest spółka PGNiG.

Prowadzone są również aktywne po­szukiwania surowca w woj. Kujaw­sko-Pomorskim. Segment wydoby­cia PKN ORLEN rozpoczął wiercenie otworu Bajerze-2, kolejnego odwier­tu położonego na koncesji Unisław­-Gronowo, w miejscowości Kijewo Szlacheckie – informuje spółka. Na razie nie podjęto decyzji o komer­cyjnym wykorzystaniu złoża. Decyzja ta zostanie ogłoszona po przeprowa­dzeniu testów i prac wiertniczych.

Orlen prowadzi także prace wiertni­cze w Karpatach na granicy Małopol­ski i Podkarpacia. 27 lipca rozpoczęto 1 prace wiertnicze w otworze Pasie­ki-OU1. Celem prac jest potwierdze­nie występowania węglowodorów na wyznaczonym terenie. Obecnie jest to 1 z 8 przedsięwzięć projekto­wych na terenie Polski, w które jest zaangażowana spółka. Prace mają potrwać jeszcze 50 dni.

Spółka posiada również liczne akty­wa w Kanadzie. Obecnie budowa­ny jest tam gazociąg do sprzedaży ciekłych węglowodorów, a ostatnio zakończono prace nad infrastruk­turą oczyszczającą zasiarczony gaz. Dla porównania obecne zasoby ropy i gazu w Polsce i Kanadzie to: 11 i 103 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Spółka zwiększa rów­nież wydobycie surowca, tylko w II kw. odnotowano 17%-owy wzrost – głównie w Kanadzie, bo aż 2,3 tys. boe/dzień, podczas gdy wydobycie w Polsce odnotowało nieznaczny spadek.