Ograniczenia emisji

,

Ograniczenia emisji

Na poziomie unijnym zdecydowano o kolejnym podwyższeniu standar­dów ekologiczności dla dużych jed­nostek wytwarzających energię.

17 sierpnia br. opublikowano zno­welizowane konkluzje określające najlepsze dostępne techniki (BAT) w odniesieniu do dużych jednostek wytwarzających energię (powyżej 50 MW). Warunkują one m.in. nor­my emisji określonych związków. Na przystosowanie się do nowych standardów wyznaczono 4 lata. Sza­cuje się, że konieczna modernizacja polskich elektrowni może kosztować nawet 12 mld PLN.

W ciągu 6 miesięcy od publikacji,dokonywana będzie analiza warun­ków technicznych, w przypadku, gdy konieczna jest zmiana pozwole­nia prowadzący instalację zostanie wezwany do złożenia w ciągu jed­nego roku wniosku o jego zmianę. Można jednak otrzymać czasowe, częściowe odstępstwo od konkluzji, wydłużające okres przystosowania, umotywowane wykazaniem zbyt wysokich jego kosztów, w stosunku do ekologicznego wpływu instalacji.

Roczna norma emisji SO2 będzie wy­nosić kolejno (w mg/Nm3): 360 dla instalacji o mocy poniżej 100 MW, 200 dla instalacji o mocy 100 – 300 MW oraz od 130 (kotły pyłowe) do 180 (kotły fluidalne) dla instalacji o mocy powyżej 300 MW.

Dla NOx wartości te będą prezento­wać się następująco (w mg/Nm3): 270 dla instalacji o mocy poniżej 100 MW, 180 dla instalacji o mocy 100 – 300 MW, 175 dla instalacji o mocy powyżej 300 MW.

Natomiast dla pyłu (w mg/Nm3): 18 dla instalacji o mocy poniżej 100 MW, 14 dla instalacji o mocy 100 – 300 MW, 12 dla instalacji o mocy 300 – 1000 MW, 8 dla instalacji o mocy 1000 MW.

Od przytoczonych wartości istnieją wyjątki i okresy przejściowe dla in­stalacji, których użytkowanie rozpo­częto po 7 stycznia 2014 r.