Odpowiedź KE ws. Nord Stream 2

,

Odpowiedź KE ws. Nord Stream 2

Projekt budowy gazociągu NS2 może nie zostać objęty prawem UE. Poja­wiają się inne stanowiska w tej spra­wie.

Oczekujemy na ocenę prawną sta­tusu prawnego projektu magistrali NS2. Stanowisko Komisji wskazu­je, że magistrala morska ma jeden punkt wejścia w Rosji i jeden punkt wyjścia w kraju trzecim – Niem­czech. Prawo UE może obowiązywać względem magistrali pod warunkiem objęcia go tzw. „jurysdykcją teryto­rialną UE”. Oznacza to, że prawo UE może wpływać na magistrale, tylko w zakresie, w jakim pokrywa się ono z wyłącznymi strefami ekonomiczny­mi i wodami terytorialnymi państw członkowskich.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.