Nowy fundusz inwestycyjny – Mar­guerite II

,

Nowy fundusz inwestycyjny – Mar­guerite II

Pod koniec listopada br. przy UE po­wstał nowy projekt na rzecz rozbu­dowy inwestycji europejskiej infra­struktury energetycznej. Promuje on inwestycje proekologiczne i zgodne z polityką UE.

30 listopada przy UE powstał nowy fundusz inwestycyjny – Marguerite II. Fundusz jest drugą wersją pro­jektu Marguerite I. Projekt powstał na rzecz rozbudowy europejskiej in­frastruktury w ramach Europejskie­ go Funduszu 2020 na rzecz Energii, Zmiany Klimatu i Infrastruktury. Pro­jekt ma za zadanie promować euro­pejską polityką klimatyczną, dywer­syfikacją i zabezpieczaniem dostaw surowców poprzez budowę nowej, wspólnej infrastruktury oraz roz­woju już istniejącej. Projekt będzie wspierał redukcję emisji CO2 i prze­chodzenie na niskoemisyjne źródła energii.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.