Nowelizacje Prawa energetycznego

,

Pojawiły się dwa projekty ustaw o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Rządowy zniesienia obowiązku zatwierdzania cen gazu. Poselski projekt (druk sejmowy 653), który przewiduje  rozszerzenie obowiązku koncesjonowania oraz utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz wprowadzenie umowy biletowej.

Rządowy projekt z dnia 16 czerwca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne proponuje z dniem 1 października 2017 r. zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf sprzedaży do odbiorców  z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych, dla których tetermin opóźnia się do 2024 r. Od 1 października 2016 r. zwolnienie ma również objąć sprzedaż CNG, LNG, gazu w punkcie wirtualnym oraz w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.

Natomiast w dniu 22 czerwca 2016 r. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu (ma ono odbyć się już 5 lipca). Projekt dotyczy zgodnie z intencją wnioskodawców – systemowego uporządkowania rynku paliw ciekłych, zwiększenia kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, uporządkowania rynku gazu ziemnego, rozszerzenia obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego i wprowadzenia nowej formy prawnej realizacji tego obowiązku (tzw. umowa biletowa).

Zgodnie z projektem koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne, w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, będą wydawane z uwzględnieniem dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą będzie obowiązane do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy.

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, określi, w drodze rozporządzenia, minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy na okres co najmniej 10 lat oraz szczegółowy sposób ustalania tego poziomu, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zagadnieniem jest rozszerzenie obowiązku koncesjonowania działalności i utrzymania zapasów obowiązkowych w przypadku przywozu gazu do Polski. Proponuje się zniesienie dotychczas funkcjonującego zwolnienia z utrzymania zapasów oraz nałożenie obowiązku na każdy podmiot dokonujący przywozu. Cześć regulacji nie jest do końca jasna, ponieważ może obciążyć również tranzyt oraz przywóz LNG. Podmiotom zainteresowanym szerszą analizą proponowanych zmian Prawa energetycznego, proponujemy kontrakt z redakcją magazynu.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.