Nowelizacja ustawy o prawie energetycznym

,

Nowelizacja ustawy o prawie energetycznym

Projekt ustawy zwiększenie tzw. obliga giełdowego na sprzedaż energii elektrycznej do poziomu 50%. Sejm obraduje nad zmianą ustawy o prawie energetycznym, który jest obecnie po pierwszym posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. 

Każde przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej będzie zobowiązane sprzedawać nie mniej niż 50% energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdzie towarowej lub na rynku zorganizowanym. Obowiązek sprzedaży 100% dotyczy wytwórców energii elektrycznej objętych pomocą publiczną po rozwiązaniu kontraktów długoterminowych tzw. KDT’ów. Prezes URE popiera inicjatywę regulacji, proponuje ustalenie minimalnego progu 30%, z uwagę na potrzebę utrzymania płynności rynku hurtowego, na którym ustali się referencyjny poziom cen. Dla porównania obecny poziom obliga giełdowego na rynku gazu ziemnego wynosi 55%.

Wiele podmiotów zmniejsza aktywność na rynku giełdowym a poziom obliga w wysokości 15% nie wystarczył do zatrzymania spadku obrotów na TGE (spadki obrotów miesięcznie porównując rok do roku zmniejszyły się nawet o 30%). URE i UOKiK negatywnie komentują przejęcia aktywów EDF przez sprzedawców posiadających duży udział w rynku. Po tej transakcji 65% udziału rynku wytwarzania znajdzie się w rękach 3 podmiotów: PGE, Enea i Tauron. Spadki obrotów na TGE bezpośrednio zagrażają konkurencji na rynku sprzedaży detalicznej. Istnieje zagrożenie, że konsumenci mogą paść ofiarą nieuczciwej polityki cenowej. Spółka PGE wystąpiła z inicjatywą sprzedaży energii z Elektrowni Rybnik przez giełdę w latach 2018 – 2021.

URE zrezygnowało z kwartalnego monitorowania realizacji obliga przez spółki. Od tej pory podmioty wytwarzające energię będą zobligowane do dostarczania jednej informacji w roku – do 20 stycznia roku następnego po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Urząd zmienił również wzorzec formularza F- 3.