Nowelizacja prawa energetycznego dotycząca zniesienia taryf gazowych

,

Ministerstwo Energii prowadzi konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Projekt ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 września 2015 r. dotyczącego taryf.

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt nowelizacji Prawa energetycznego. Ma ona na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 września 2015 r. (sygnatura orzeczenia: C-36/14) stwierdzającego niezgodność z prawem UE przepisów ustawy – Prawo energetyczne nakładających obowiązek przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf w zakresie obrotu gazem ziemnym. Projekt ustawy o zmianie ustawy został skierowany do konsultacji publicznych. Planowany termin przedłożenia projektu ustawy Radzie Ministrów to drugi kwartał 2016 roku.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów ustawy – Prawo energetyczne do przepisów dyrektywy 2009/73/WE w zakresie wymogów dotyczących interwencji państwa odnoszącej się do regulowania cen gazu ziemnego poprzez wyłączenie przedsiębiorstw  energetycznych  posiadających  koncesję  na  obrót paliwami  gazowymi  lub koncesję  na  obrót  gazem  ziemnym  z zagranicą  i prowadzących  działalność  gospodarczą  w zakresie sprzedaży  paliw gazowych  z obowiązku  przedkładania  taryf  do  zatwierdzenia  przez Prezesa  Urzędu Regulacji Energetyki.

W celu zmniejszenia  ryzyka niekontrolowanego  wzrostu  cen,  nowelizacja przewiduje  stopniowe  znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców danego przedsiębiorstwa obrotu, w zależności od wielkości ich zużycia, poczynając od największych konsumentów.
Ministerstwo Energii proponuje, by przedsiębiorstwa dostarczające gaz dla największych firm zostały zwolnione z obowiązku przedstawiania do zatwierdzenia taryf od kwietnia 2017 r., dla sektora mikro- i małych firm od października 2017 r., a dla gospodarstw domowych od stycznia 2024 r.