Nowe rozporządzenie w sprawie bez­pieczeństwa dostaw gazu ziemnego

,

Nowe rozporządzenie w sprawie bez­pieczeństwa dostaw gazu ziemnego

12 września 2017 r. Parlament Euro­pejski przyjął zmianę Rozporządzenia 994/2010 – nowe uwarunkowania bezpieczeństwa dostaw, przejrzystości umów oraz warunków sprzedaży gazu.

Nowe unijne przepisy zwiększające so­lidarność energetyczną państw człon­kowskich zostały przegłosowane przez Parlament Europejski 12 września br. Zmiany mają na celu zapewnienie bez­pieczeństwa dostaw gazu (Security of gas Supply – SoS), jako efektu solidar­nej współpracy w ramach regionalnych grup koordynujących. Regulacja propo­nuje uściślenie procedury informacyj­nej i planów działania w celu szybkiego zażegnywania kryzysów. Polska została przypisana do dwóch grup związanych z trasą dostawy przez Ukrainę i Biało­ruś, a co dziwne nie została zaliczona do krajów Morza Bałtyckiego. Rozu­miemy, że można być przeciwnikiem dostaw przez Nord Stream 2, co nie oznacza braku fizycznych połączeń z Niemcami oraz braku uwzględnienia dostaw przez terminal LNG – przez eks­pertów może to zostać poczytane jako brak dalekowzroczności w perspekty­wie budowy Baltic Pipe.

Pomimo zastrzeżeń do modelu zarzą­dzania bezpieczeństwem w ramach formuły N-1, została ona utrzymana wraz z propozycją konsultacji, dostoso­wujących do nowych wymagań. Wpro­wadzony został wymóg priorytetu wykorzystania przepustowości na po­łączeniach międzysystemowych (np. Mallnow, GPC, Cieszyn oraz do magazy­nów) przed innymi rezerwacjami. Każ­de państwo będzie mogło skorzystać na wniosek ze wsparcia po spełnieniu przesłanek środka ostatniej potrzeby przy uwzględnieniu modelu rozliczeń i kompensacji wolumenów dostaw między krajami. Regulacja przewidujeszczegółowy harmonogram wejścia w życie, przedstawienia symulacji sce­nariuszy przepływów, przygotowania szczegółowych wytycznych, zawarcia porozumień między poszczególnymi państwami wraz z przyjęciem niezbęd­nych środków oraz zgłoszeniem aktu­alizacji planów do Komisji w celu ich zaopiniowania. Dopiero szczegółowe ustalenia zaprezentują konsekwencje finansowe dla krajowej gospodarki zgodnie z metodyką cost benefit ana­lysis i cross-border cost allocation.

Regulacja wprowadzi wymóg dosto­sowania krajowych przepisów do no­wych zasad ustalenia odbiorców chro­nionych i solidarnościowych, w tym sposobu stosowania środków SoS. Zgodnie z nimi, faworyzowani będą podstawowi odbiorcy gazu – placówki zdrowotne oraz gospodarstwa domo­we. Mają one zostać objęte bezwzględ­ną ochroną, ponieważ w razie niedo­borów paliwa, wstrzymane zostaną dostawy dla największych konsumen­tów z innych państw członkowskich, i zostaną skierowane do zaspokojenia podstawowych potrzeb poszkodowa­nego kraju. Wprowadza to otwartą preferencyjność, hierarchię odbior­ców, do której konieczne będzie do­stosowanie obecnych regulacji. Uprzy­wilejowane podmioty zyskują wręcz gwarantowane dostawy gazu, nie tylko w skali państwa, ale całej UE. Dostawy gazu w sytuacjach kryzysowych będą rozliczane według ustalonego mecha­nizmu cenowego.

Z ciekawością oczekujemy na skutki wprowadzenia mechanizmów przej­rzystości kontraktowej jako udostęp­niania (przy zachowaniu poufności) treści umów paliwowych opiewających na odpowiednio wysokie wolumeny (> 28% konsumpcji krajowej) dla kontrak­tów trwających ponad rok wraz z obo­wiązkiem dwustopniowej notyfikacji. Regulacja przewiduje szczegółowy zakres udostępniania danych. Zwięk­sza to nadzór UE nad krajową polityką energetyczną państw członkowskich.

Pomimo tego, że regulacja jestklasyfi­kowana jako obszar SoS, będzie miała również pozytywny wpływ na krajowe przepisy, w szczególności dla konkuren­cyjnych dostawców, którzy są zniechę­ceni ostatnimi zmianami warunków importu gazu. Zachęcamy do kontaktu podmioty zainteresowane dostosowa­ną do ich potrzeb analizą regulacyjną (co Cię czeka i jak zbudować przewagę rynkową dzięki nowym regulacjom).