Nowe rozporządzenie taryfowe dla gazu

,

Nowe rozporządzenie taryfowe dla gazu

15 marca 2018 r. Minister Ener­gii podpisał nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazo­wymi. Pomimo zniesienia obowiązku zatwierdzania taryf dla odbiorców biznesowych, nowe regulacje zawie­rają szereg zapisów wymagających uwzględnienia przy kształtowaniu cen i stawek opłat oraz rozliczeń od­biorców, nie tylko w obszarze sprze­daży, ale również dystrybucji, maga­zynowania i regazyfikacji.

30 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozpo­rządzenie taryfowe dla gazu ziem­nego, które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. (cześć przepisów wchodzi z dniem 31 maja 2019 r.).

W ramach nowych przepisów do­dane zostały definicje dystrybucji i przesłania zwrotnego oraz zmienio­no definicję wirtualnego przesyłania zwrotnego. Zmieniono zasady roz­liczeń opłat za wstrzymanie i wzno­wienie dostarczania gazu. Uszcze­gółowiono zasady ustalania opłat za świadczenie usług regazyfikacji. Zrezygnowano z zapisów dotyczą­cych odrębnej kwalifikacji taryfowej przy wykorzystaniu kilku umów za­kupu. Zmieniono zasady rozlicze­nie przesyłu gaz, rezygnując z opłat zmiennych, wprowadzając zasadę stawki minimalnej dla punktów międzysystemowych oraz zrezygno­wano z określenia współczynników korekcyjnych dla przepustowości krótkoterminowych i przerywanych. W przypadku opłat dystrybucyj­nych zmieniono zasady rozliczeniadla układów przedpłatowych, roz­szerzono zakres kosztów uzasad­nionych, obniżono współczynników korekcyjnych dla przepustowości krótkoterminowych. Uszczegółowio­ne zostały zasady kalkulacji taryf dla usług magazynowania i regazyfikacji, uwzględniając przedłużone proceso­we składowanie LNG. W przypadku obrotu wprowadzono mechanizm stosowania maksymalnych cen i stawek opłat, ustalanych zgodnie zmienionymi wymaganiami rozpo­rządzenia. Zmieniono cześć regulacji dotyczących kalkulacji i rozliczenia przyłączenia do sieci. Zmieniono za­sady rozliczeń oraz ich korekty.

Nowe przepisy mają na celu wyja­śnienie części wątpliwości które do­tychczas rozstrzygało orzecznictwo i doktryna prawnicza. Pomimo tego, że prawo energetyczne kształtuje wspólnie pewne zasady dla energii elektrycznej, ciepła i gazu, to nowe rozporządzenie wyznacza inny kie­runek interpretacji prawnych dla sposobu kształtowania cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń. Cześć proponowanych zmian wynika z ko­nieczności dostosowania się do no­wych wymagań taryfikacji (TAR NC), natomiast niewątpliwie stanowi wyzwanie dla sprzedawców i opera­torów, którzy będą musieli dokonać szeregu zmian w obszarze polityki handlowej oraz zasad rozliczeń wraz z koniecznością dostosowania zasad umownych do nowych wymagań. Nowe uwarunkowania regulacyjne mają wymiar ekonomiczny, co wy­maga uwzględnienia w przyszłych strategiach uczestników rynku. Miejmy nadzieję, że Urząd Regulacji Energetyki stanie na wysokości zada­nia, oby nie powtórzył się przypadekz 2002 r., kiedy zmiany zasad kalku­lacji taryf doprowadziły do znacznej podwyżki. W tym obszarze należy zwrócić uwagę na uwolnienie znacz­nej części obszaru sprzedaży oraz konsekwencje w obszarze cen trans­ferowych. Zapraszamy do kontaktu podmioty zainteresowane szerszą analizą zagadnienia, które chcą pro­fesjonalnie przygotować się do no­wych wymagań.