Nowe programy i oferty TGE na ryn­ku energii i gazu

,

Nie wiadomo, czy z uwagi na nieza­dowolenie uczestników rynku, czy z uwagi na ryzyko konkurencji, TGE przedstawiło nowe oferty i programy pilotażowe. Z jednej strony przedsta­wiona zastała nowa oferta, na gaz zaazotowany, chociaż tylko na rynku spot, bez rynku terminowego. Do­datkowo zaproponowano obniżenie opłat o 50% dla inicjatorów trans­akcji. Przedstawiono nowy model zarządzania ryzykiem i program dla animatorów, który nie został do koń­ca pozytywnie odebrany przez rynek.

TGE złożyło do KNF wniosek o licencję na prowadzenie zorganizowanej plat­formy obrotu (OTF), zgodnie z wy­mogiem MiFID II. 19 grudnia Giełda rozpoczęła sprzedaż gazu zaazotowa­nego LW na rynku RDNiB oraz wpro­wadziła zmianę w notowaniach RDNg gazu wysokometanowego, gdzie go­dzinowe dostawy zostaną zastąpione dobowymi (zwiększy to płynność ryn­ku i uprości rozliczenia).

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów