Spór między USA i Chinami może wpłynąć na obniżenie cen LNG

,

Oba mocarstwa weszły w fazę eko­nomicznej rywalizacji, w ramach której Chiny podwyższyły cła na LNG z USA. Generuje to spory handlowe na tle zawartych umów, dzięki któ­rym może zyskać Europa, gdzie są przekierowywane nadwyżki świato­wego LNG.

Amerykański przemysł eksportowy LNG spotyka się z 25%-owym cłem chińskim na towary amerykańskie, co oznacza wzrost opłat aż o 150%. Wojna celna z USA zaostrza się, co, z uwagi na skalę programów trans­portowych LNG i poczynione in­westycje wpłynie na globalne ceny gazu. Chiny są jednym z najwięk­szych konsumentów LNG na świe­cie, natomiast znacznej liczby zaku­pów dokonują na podstawie umów krótko- i średnioterminowych.

 

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów