Nowe IRiESP i IRiE SGT

,

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej oraz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej polskiego odcinka  Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa. Nowe Instrukcje wejdą w życie z dniem 1 marca 2016 r.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne operator systemu przesyłowego przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. pismem z dnia 4 września 2015 r. wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zatwierdzenie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Następnie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej polskiego odcinka  Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa zostały zatwierdzone decyzją Prezesa URE z dnia 3 lutego 2016 r. Termin wejścia w życie postanowień Instrukcji został ustalony na dzień 1 marca 2016 r. godz. 6:00… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.