Nowa technologia magazynowania energii elektrycznej

,

Gasunie poinformowało o wdraża­niu nowego projektu tzw. Hystock. Gasunie i EnergyStock zamierzają magazynować energię elektryczną przy użyciu magazynów gazu ziem­nego.

Na złożu Groningen zostanie wybu­dowana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej. Będzie to in­stalacja 5 tys. paneli słonecznych. Zostaną one umiejscowione w po­bliżu magazynu gazu koło miejsco­wości Zuidwending w holenderskiej prowincji Groningen. Celem spół­ek; Gasunie i EnergyStock (spół­ka zależna od New Energy) jest konwersja zrównoważonej energii elektrycznej (pochodzącej z paneli słonecznych) na wodór znajdujący się w podziemnym magazynie Zu­idwending.

Projekt ten nazwano Hystock bę­dzie to 1 tzw. „power-to-gas facili­ty” o mocy 1 Megawata w Holan­dii. Położenie placówki jest idealne ze względu na pobliskie naturalne solne magazyny zdolne do magazynowania dużych ilości węglowodo­rów. Ma to znamienne znaczenie, ponieważ solne magazyny swoją strukturą przypominają naturalne ułożenie gazu w ziemi, dzięki czemu mogą być sprawnie wykorzystywa­ne jako jego magazyny. Projekt ten może przyczynić się do dostarczania zrównoważonych i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej. Ener­gia pozyskana z procesu zostanie, wykorzystana m.in. w sieci wysokie­go napięcia TanneT. Jest to czyste i stabilne źródło energii, może być stosowane zarówno w transporcie, dostawach energii czy przemyśle. Działania obu spółek mają przyczy­nić się do rozwoju tzw. „market for green hydrogen” W Holadnii znaj­duje się już kilka takich placówek, ale nie działają one na tak dużą ska­lę.

Również spółka EWE podejmuje podobną inicjatywę. Spółka EWE zamierza zbudować największą na świecie baterię. Jak poinformowała spółka 22 czerwca wykonanie za­kłada dobrze znaną zasadę akumu­latorów zasilających redox, w której energia elektryczna jest przecho­wywana w cieczy – wraz z nowymi, przyjaznymi dla środowiska składni­kami chemicznymi w podziemnych komorach solnych. Te typy kawern są obecnie używane do przecho­wywania gazu ziemnego. „Bate­ria” prawdopodobnie powstanie w Jamgum, gdzie spółka posiada już własną infrastrukturę potrzebną do wykonania projektu.