Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP wersja 26)

,

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP wersja 26)

GAZ-SYSTEM S.A. wprowadził do no­wej wersji IRiESP zmiany wynikają­ce z konieczności dostosowania do zmieniających się wymogów prawa (ustawy o zapasach, NC BAL i NC CAM, przepisy o miarach). Zmiany są znaczące i dotyczą sposobu rezerwa­cji przepustowości, zasad bilansowa­nia i zabezpieczeń finansowych z tym związanych, sposobu uruchomienia i rozliczenia zapasów obowiązkowych oraz mechanizmów monitorowania urządzeń pomiarowych.

Zmiany w zakresie zarządzania prze­pustowością

Rozszerzono możliwości rezerwacji różnych przepustowości kwartalnych na 4 kolejne lata i różnych przepusto­wości rocznych na okres kolejnych 5 lat z tolerancją odchyleń +/- 5% bez dodatkowych opłat. Wprowadzono możliwość podpisywania z operatora­mi i odbiorcami porozumień dotyczą­cych operowania punktami rozlicze­niowymi natomiast brak podpisania porozumienia wyklucza możliwość za­twierdzania prognoz przepustowości.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów