13NOWE WARUNKI OBROTU TOWARAMI (ENERGIĄ, GAZEM, CO2, CERTYFIKATAMI i …)

Sposób transpozycji dyrektywy MIFID II będzie inny niż regulacje UE. Nowela ustawy może niepotrzebnie zaostrzyć warunki obrotu energią, gazem, CO­­2 i prawami majątkowymi, co może skomplikować działalność sprzedawców i dużych odbiorców – uwaga na prawidłowe wdrożenie nowej regulacji.

 

Nowe wymogi regulacyjne wprowadzone przez rozporządzenie MIFIR i EMIR weszły w życie 3 stycznia 2018 r. Z tą datą minął również termin na wejścia w życie Dyrektywy MIFID II mimo, że powinna być ona transponowana pół roku wcześniej do krajowych przepisów. W sejmie, w dalszym ciągu procedowany jest projekt ustawy uwzględniający transpozycję regulacji unijnych do polskiego porządku prawnego.

Nawiązując do naszych publikacji z poprzedniego okresu, nowa regulacja zmienia warunki obrotu dla branży energetycznej. Niestety krajowe przepisy zmieniają unijne definicje instrumentów finansowych, co w szerszym zakresem obejmie transakcje pochodne, których instrumentem bazowym będą towary takie jak: energia elektryczna, gaz ziemny, CO2, prawa majątkowe (certyfikaty), węgiel, ropa lub produkty ropopochodne. Proponowana treść projektu ustawy proponuje zmianę instrumentu finansowego C6, co będzie miało wpływ na stosowanie wyłączenia REMIT carve our w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym. W obszarze instrumentów finansowych C4-C7 i C10 proponowane są inne definicje, które rezygnują z odwołania do futures’ów, odrębnie definiując kontrakty terminowe i umowy forward. W przypadku C4 rezygnujemy z odwołania do fakultatywnego rozliczenia fizycznego lub pieniężnego. W przypadku C5 i C10 niepotrzebnie rozszerzamy zakres wyboru stron w zakresie rozliczenia pieniężnego. W C7 zawężamy wyłączenie odwołania do C6.

Proponowane zmiany rodzą uzasadnione wątpliwości co do spójności z regulacjami unijnymi bezpośrednio stosowanymi w Polsce, które mogą doprowadzić do rozszerzonej wykładni obowiązku stosowania nowych przepisów po stronie sprzedawców oraz dużych odbiorców w zakresie zawierania transakcji dotyczących energii, gazu i praw majątkowych. W zastanej sytuacji podmioty te nie są w stanie definitywnie stwierdzić, czy i w jaki sposób handlować wskazanymi produktami, ze względu na konieczność zmiany dotychczas zawieranych kontraktów oraz zaraportowania ich zgodnie z nowymi wymaganiami. Pojawiła się konieczność zmiany obrotu emisjami CO2, a na chwilę obecną status transakcji dotyczących certyfikatów nie jest jeszcze przesądzony.

Rozszerzenie katalogu instrumentów finansowych o transakcje dotyczące towarów (w tym terminowych transakcji typu forward) stanowią nowe, poważne wyzwanie dla rynku. Obecnie trwa debata nad właściwym przyporządkowaniem ekwiwalentów omawianych instrumentów do kontraktów zawieranych na regulowanych platformach obrotu (rynki regulowane, MTF i OTF). Dodatkowo można zaobserwować niepokojącą tendencje do rozszerzania obowiązku skorzystania z wyłączenia (chodzi tu m.in. o przesłankę działalności dodatkowej), które wymaga przeprowadzenia testu udziału w rynku oraz spełnienia szeregu nowych warunków. Niestety regulacja nie przewiduje okresów przejściowych dla uczestników, co może spowodować, że zabraknie czasu do przygotowania się do stosowania nowych obowiązków. Sektor finansowy zadbał dla siebie o stosowne zapisy w tym zakresie, zapominając, że jeżeli nie będzie uczestników rynku to nie będzie miał kto handlować (!).

Zapoznaj się z informacją w prezentacji lub skontaktuj się z nami bezpośrednio (kontakt).

IMPLEMENTACJA MIFID II- NOWE RESTRYKCYJNE WYMAGANIA DLA HANDLU ENERGIĄ, GAZEM, CO2 I CERTYFIKATAMI

Ustawa wprowadzająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę MIFID II jest procedowana przez sejm. Powiązane z nim rozporządzenie MIFIR weszło w życie i obowiązuje bezpośrednio. Chaos regulacyjny stwarza ryzyko prawne dla prawidłowego obrotu energią, gazem, CO­­2 i prawami majątkowymi. Sprzedawcom i dużym odbiorcom zaleca się przeprowadzenie audytu prawnego do prawidłowego wdrożenia nowej regulacji.

Nowe wymogi regulacyjne wprowadzone przez rozporządzenie MIFIR i EMIR weszły w życie 3 stycznia 2018 r. Z tą datą minął również termin na wdrożenie Dyrektywy MIFID II mimo to w sejmie, w dalszym ciągu procedowany jest projekt ustawy uwzględniający transpozycję regulacji unijnych do polskiego porządku prawnego.

Nowa regulacja zmienia warunki obrotu w m.in. branży energetycznej. Poza sektorem bankowym i rynkiem walut, swoim zakresem obejmuje: energię elektryczną, gaz, CO2, prawa majątkowe, węgiel, ropę i produkty ropopochodne. Zamieszanie spowodowane brakiem terminowej implementacji kluczowych przepisów Dyrektywy MIFID II, rodzi uzasadnione wątpliwości po stronie sprzedawców energii i gazu oraz dużych odbiorców. W zastanej sytuacji podmioty te nie są w stanie definitywnie stwierdzić, czy i w jaki sposób handlować wskazanymi produktami, ze względu na konieczność zmiany dotychczas zawieranych kontraktów oraz zaraportowania ich zgodnie z nowymi wymaganiami.

Zmiany nie ominęły Towarowej Giełdy Energii. Obrót energią elektryczną i gazem ziemnym zostanie przeniesiony na OTF- nową zorganizowaną platformę obrotu. Wprowadzone zostaną nowe zasady handlu i rozliczeń transakcji. Pojawiła się konieczność zmiany obrotu emisjami CO2, a na chwilę obecną status transakcji dotyczących certyfikatów nie jest jeszcze przesądzony.

Rozszerzenie katalogu instrumentów finansowych o transakcje dotyczące towarów (w tym terminowych transakcji typu forward dla energii i gazu) stanowią nowe, poważne wyzwanie dla rynku. Obecnie trwa debata nad właściwym przyporządkowaniem ekwiwalentów omawianych instrumentów do kontraktów zawieranych na rynkach zorganizowanych (rynki regulowane, MTF i OTF).

Każdy podmiot, który zawiera transakcje w oparciu o te instrumenty finansowe jest zobowiązany do przestrzegania wymogów właściwych dla podmiotu inwestycyjnego. Alternatywnie, może skorzystać z wyłączenia (chodzi tu m.in. o przesłankę działalności dodatkowej), które wymaga przeprowadzenia testu udziału w rynku. Część podmiotów podjęta decyzję o zmianie miejsca zawierania transakcji i sposobie ich rozliczania.

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego tylko częściowo rozstrzygają powstałe wątpliwości interpretacyjne. Unikając odpowiedzi na pytanie o definicję instrumentów finansowych, organ odwołuje się do ich katalogu zawartego w sekcji C załącznika do MiFID II.

Wybór właściwego scenariusza działania umożliwi dopiero przeprowadzenie audytu prawnego, który pozwoli na wskazanie kierunku zmian w celu dostosowania strategii handlowej dla obecnych i przyszłych transakcji.

Masz pytania? Zapoznaj się z naszą ofertą zawartą w prezentacji lub skontaktuj się z nami bezpośrednio przez formularz kontaktowy.

 

Sejm przyjął ustawę zmieniającą warunku obrotu (energią, gazem, CO2, prawami majątkowymi).

26 lutego sejm przyjął warunki transpozycji dyrektywy MIFID II w sposób odmienny niż regula­cje UE. Nowela ustawy zaostrza warunki obrotu energią, gazem, CO2 i prawami majątkowymi, co utrudni działalność sprzedawców i dużych odbiorców, którzy muszą przygotować się do prawidłowego wdrożenia nowych przepisów.

Nowe wymogi wprowadzone przez rozporządzenie MIFIR i EMIR nie weszły w Polsce w życie 3 stycz­nia 2018 r. Z tą datą minął również termin na wejścia w życie Dyrek­tywy MIFID II mimo, że powinna być ona implementowana pół roku wcześniej do przepisów w Polsce. Prace przyśpieszyły po ostrzeżeniu ze strony UE i 26 lutego br. sejm, przyjął projekt ustawy uwzględ­niający transpozycję regulacji unijnych do polskiego porządku prawnego. Oczekujemy na zatwier­dzenie przez Senat (może to na­stąpić dopiero w połowie marca) i konieczny będzie jeszcze podpis Prezydenta, w konsekwencji real­ną datą będzie początek kwietnia 2018 r. Niestety nie będzie to kom­fortowa sytuacja dla części użyt­kowników rynku, szczególnie dla sprzedawców i dużych odbiorców gazu, którzy zobowiązani są do stosowania nowej regulacji w mo­mencie wejścia jej w życie. Uwaga ustawodawca przewidział okresy przejściowe dla giełdy i domów maklerskich, ale nie uwzględnił w tym obszarze pozostałych pod­miotów zobowiązanych.

Nawiązując do naszych publika­cji z poprzedniego okresu, zmie­niają warunki handlu dla branży energetycznej. Zmienia się defi­nicja instrumentów finansowych, co w szerszym zakresem obejmie transakcje pochodne, których in­strumentem bazowym będą to­wary m.in.: energia elektryczna, gaz ziemny, CO2, prawa majątko­we (certyfikaty), węgiel, ropa lub produkty ropopochodne. Uwaga projekt ustawy proponuje zmianę definicję instrumentu C6, zmie­niając odwołanie do energii elek­trycznej i gazem ziemnym (REMIT carve our). Definicje instrumen­tów C4-C7 i C10 proponują rezy­gnują z odwołania do futures’ów, inaczej odwołując się do kontrak­tów terminowych i umów forward. W przypadku C4 rezygnujemy z odwołania do fakultatywnego rozliczenia fizycznego lub pienięż­nego. C5 i C10 rozszerza zakres wyboru stron w zakresie rozlicze­nia pieniężnego. C7 ograniczenia wyłączenie odwołania do C6. Eks­perci negatywnie opiniują brak spójności z regulacjami unijnymi, których część jest bezpośrednio stosowana w Polsce, szczególnie w zakresie obrotu transgraniczne­go. Niewątpliwie pojawią się trud­ność na etapie zawierania i zara­portowania kontraktów (problemy będą dotyczyć emisjami CO2 i praw majątkowych, z uwagi na konse­kwencje podatkowe wprowadzo­nych zmian).

Rozszerzenie katalogu instrumen­tów finansowych stanowi nowe wyzwanie dla rynku. Dodatkowym wyzwaniem jest ekwiwalentność do instrumentów finansowych.

Niepokojące jest również rozsze­rzanie obowiązku skorzystania w ramach działalności dodatko­wej. Eksperci apelują o realizm biznesowy przy dostosowaniu do nowych regulacji.

 

Wykorzystanie LNG w transporcie.

W UE popierane jest wykorzystaniaLNG zamiast diesla. Gaz ma być tań­szy oraz bardziej ekologiczny.

Gasunie przedstawił jeszcze w 2017 r. plan budowy terminalu LNG w Niemczech o mocy 5 mld m3 rocz­nie (projekt, który jest nieskutecznie analizowany od kilkunastu lat). Pro­jekt wydaje się dyskusyjny, m.in. ze względu na podstawy ekonomiczne jego funkcjonowania oraz wymaga­nia inwestycyjne – projekt był już przedmiotem wielu opracowań za­kończonych negatywną oceną. Być może potencjalny popyt na LNG w obszarze transportu z przezna­czeniem dla ciężarówek, będzie sta­nowić podstawy nowego otwarcia projektu. Niestety, producenci cięża­rówek nie wyrażają zainteresowania alternatywnym paliwem.

Szacunkowy wzrost zapotrzebowa­nia specjalistycznego rynku w UE przedstawia się niezwykle szeroko. Komisja Europejska prognozuje, że jego wolumen wyniesie do 2025 r. od 3,5 do nawet 34,5 mld m3 rocz­nie (uwaga na ryzyko ogromnego przedziału zapotrzebowania).

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów

Czy z uwagi na mroźną zimę ukraińskie zapasy gazu wystarczą na okres grzewczy?

Poziom gazu w magazynach na Ukrainie, nie jest wysoki, ale wyższy niż we Francji i Belgii, jednocześnie Ukraina ma jedne z największych magazynów gazu w Europie.

Napełnienie magazynów na Ukra­inie wynosiło 16 lutego br. 117 TWh, czyli około 36%, natomiast obecnie jest to 103 TWh, czyli 33% (stan na 28 lutego br.). W drugiej połowie lu­tego miało miejsce wzmożenie śred­niego dziennego poboru gazu, który urósł o 17% w stosunku do pierwszej połowy miesiąca. W okresie 16 – 28 lutego Ukraina odbierała duże ilości gazu z magazynów – przeciętnie 1 037 GWh/dziennie.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów

Obowiązki wynikające z REMIT

Od 2011 r. obowiązuje regulacja RE­MIT, która wskazuje na obowiązki do­tyczące informacji wewnętrznej oraz zobowiązanie do rejestracji i koniecz­ność raportowania transakcji. URE zwraca uwagę na błędy oraz brak prawidłowego wykonania obowiąz­ków przez uczestników rynku.

Uczestnikiem rynku są jakiekolwiek podmioty, które składają zlecenia lub zawierają transakcje na rynku hurto­wym energii, w tym kupują dowol­ną ilość energii lub gazu ziemnego w celu odsprzedaży oraz każdy od­biorca końcowy, którego potencjalna roczna konsumpcja wynosi 600 GWh lub więcej. Każdy uczestnik rynku zo­bowiązany jest do zarejestrowania się krajowym rejestrze uczestników ryn­ku (CEREMP) i aktualizacji złożonych danych z tym związanych oraz składa­nia raportów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na te­mat zawieranych kontraktów na hur­towych rynkach energii.

Z uwagi na popełniane błędy, zwra­ca się uwagę, że formularz rejestra­cyjny należy złożyć przed zawarciem transakcji (wykaz kontraktów obję­tych obowiązkiem sprawozdawczym zawiera rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr. 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.). Dodatkowo unijny regulator ACER, zwrócił uwagę na błędy dotyczące raportowania trans­akcji oraz konieczność prawidłowego wykonania obowiązków związanych z informacją wewnętrzną. Komunika­ty organów mogą wskazywać na po­trzebę dostosowania się do nowych regulacji, ponieważ mogą pojawić się kontrole prawidłowości ich wykona­nia.

Czy wdrożyłeś już obowiązki REMIT wynikające z zawierania kontraktów dotyczących gazu i energii elektrycznej? 

Regulacja REMIT oraz rozporządzenie 1348/2014 wprowadziły obowiązki spoczywające na podmiotach zawierających kontrakty dotyczące hurtowego handlu energią elektryczną i gazem.

Od 28 grudnia 2011 r. wyżej wymienione podmioty są zobowiązane do ujawniania informacji wewnętrznych oraz wdrożenia procedur zakazujących na rynku manipulacji lub jej usiłowania.

Natomiast od 7 kwietnia 2016 r. są oni zobligowani do raportowania kontraktów zdefiniowanych jako niestandardowe (transakcji, w tym zleceń) dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym. Do 6 lipca 2016 r. muszą zostać zaraportowane kontrakty zawarte przed datą wejścia w życie ww. obowiązku.

Podmiotom, które dotychczas nie przygotowały się do raportowania transakcji oraz realizacji obowiązków związanych z ujawnianiem informacji wewnętrznych proponujemy kontakt. Zgodnie z przepisami przewidziane są bowiem sankcje za naruszenie lub brak wykonania przedmiotowych obowiązków.

Oferta REMIT pdf

 

 

 

 

tekst

Europa najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla eksporterów LNG

Pełny spis treści:

      Ceny gazu:
 • Polska 2
 • Niemcy 4
 • Belgia i Holandia5
 • Czechy i Słowacja6
 • Austria7
 • Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja8
Logistyka i pogoda:

 

 • Zdolności przesyłowe 9
 • Zdolności magazynowe 10
 • Warunki pogodowe 11
 • Załącznik 16
News:

 

 • Regulacje 12
 • Infrastruktura 13
 • Rynek 14
 • Upstream i LNG 15