Obowiązki wynikające z REMIT

Od 2011 r. obowiązuje regulacja RE­MIT, która wskazuje na obowiązki do­tyczące informacji wewnętrznej oraz zobowiązanie do rejestracji i koniecz­ność raportowania transakcji. URE zwraca uwagę na błędy oraz brak prawidłowego wykonania obowiąz­ków przez uczestników rynku.

Uczestnikiem rynku są jakiekolwiek podmioty, które składają zlecenia lub zawierają transakcje na rynku hurto­wym energii, w tym kupują dowol­ną ilość energii lub gazu ziemnego w celu odsprzedaży oraz każdy od­biorca końcowy, którego potencjalna roczna konsumpcja wynosi 600 GWh lub więcej. Każdy uczestnik rynku zo­bowiązany jest do zarejestrowania się krajowym rejestrze uczestników ryn­ku (CEREMP) i aktualizacji złożonych danych z tym związanych oraz składa­nia raportów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na te­mat zawieranych kontraktów na hur­towych rynkach energii.

Z uwagi na popełniane błędy, zwra­ca się uwagę, że formularz rejestra­cyjny należy złożyć przed zawarciem transakcji (wykaz kontraktów obję­tych obowiązkiem sprawozdawczym zawiera rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr. 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.). Dodatkowo unijny regulator ACER, zwrócił uwagę na błędy dotyczące raportowania trans­akcji oraz konieczność prawidłowego wykonania obowiązków związanych z informacją wewnętrzną. Komunika­ty organów mogą wskazywać na po­trzebę dostosowania się do nowych regulacji, ponieważ mogą pojawić się kontrole prawidłowości ich wykona­nia.

Ekologiczne statki LNG

Porty nad Morzem Bałtyckim de­cydują się na wprowadzanie zniżek cenowych dla statków napędzanych niskoemisyjnymi paliwami. Choć w wielu przypadkach niewielki, bo 4% upust, może jednak stanowić bo­dziec na rzecz rozwoju LNG na rynku transportowym.

Ekologiczne paliwa zyskują coraz większe zainteresowanie jako środek napędowy dla statków pływających w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Wiele państw wprowa­ dza w swoich portach specjalne ob­niżki opłat właśnie dla statków ko­rzystających z prośrodowiskowych paliw. Wśród nich można wymienić: Holandię, Szwecję, czy Norwegię.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się LNG jako surowiec wolny od zanieczyszczeń i powszechnie dostępny. LNG jako paliwo w lep­szym stopniu spełnia kryteria rygo­rystycznych przepisów dot. emisji. Ze względu na wzrost cen ropy naf­towej LNG może być konkurencyjne ekonomicznie względem ropopo­chodnych paliw i często nie wymaga instalacji dodatkowych urządzeń na­pędowych.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.

Naftohaz wygrywa w sądzie

Po trzech latach sporu zapadł wyrok sądu arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie Naftohazu przeciw Gaz­ promowi. Decyzja nie jest jednak jednoznaczna i roszczenia stron nie zostały w jednoznaczne potwierdzo­ne przez sąd.

Przede wszystkim oddalono roszcze­nie Gazpromu o spłatę 56 mld USD w ramach dostaw gazu między 2009, a 2017 r., w większości wynikających z klauzuli „take or pay”. Zmodyfiko­wano także nieopłacalne formuły ce­nowe wynegocjowane przez stronę ukraińską na korzystniejsze dla od­biorcy, dzięki czemu całkowity dług Naftohazu wynosi obecnie około 2 mld USD.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.

Czy wdrożyłeś już obowiązki REMIT wynikające z zawierania kontraktów dotyczących gazu i energii elektrycznej? 

Regulacja REMIT oraz rozporządzenie 1348/2014 wprowadziły obowiązki spoczywające na podmiotach zawierających kontrakty dotyczące hurtowego handlu energią elektryczną i gazem.

Od 28 grudnia 2011 r. wyżej wymienione podmioty są zobowiązane do ujawniania informacji wewnętrznych oraz wdrożenia procedur zakazujących na rynku manipulacji lub jej usiłowania.

Natomiast od 7 kwietnia 2016 r. są oni zobligowani do raportowania kontraktów zdefiniowanych jako niestandardowe (transakcji, w tym zleceń) dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym. Do 6 lipca 2016 r. muszą zostać zaraportowane kontrakty zawarte przed datą wejścia w życie ww. obowiązku.

Podmiotom, które dotychczas nie przygotowały się do raportowania transakcji oraz realizacji obowiązków związanych z ujawnianiem informacji wewnętrznych proponujemy kontakt. Zgodnie z przepisami przewidziane są bowiem sankcje za naruszenie lub brak wykonania przedmiotowych obowiązków.

Oferta REMIT pdf

 

 

 

 

tekst

Europa najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla eksporterów LNG

Pełny spis treści:

      Ceny gazu:
 • Polska 2
 • Niemcy 4
 • Belgia i Holandia5
 • Czechy i Słowacja6
 • Austria7
 • Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja8
Logistyka i pogoda:

 

 • Zdolności przesyłowe 9
 • Zdolności magazynowe 10
 • Warunki pogodowe 11
 • Załącznik 16
News:

 

 • Regulacje 12
 • Infrastruktura 13
 • Rynek 14
 • Upstream i LNG 15