Modele przekazywania informacji w procesie bilansowania handlowego

,

Ważnym elementem procesu bilansowania jest określenie ram przekazywania przez operatora systemu przesyłowego na rzecz użytkowników sieci informacji na temat ilości gazu odbieranych z obszaru bilansowania oraz dostarczanych do obszaru bilansowania w trakcie danej doby gazowej. Modele przekazywania informacji były przedmiotem konsultacji publicznych prowadzonych do 8 maja 2015 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Proces wyboru modelu informacyjnego dla każdego obszaru bilansowania w krajowym systemie gazowym wynika z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (NC BAL). Przepisy NC BAL weszły w życie dnia 16 kwietnia 2014 r. i będą stosowane od dnia 1 października 2015 r.

Sposób oraz zakres przekazywania informacji dotyczących bilansowania zależy od częstotliwości pomiarów ilości paliw gazowych, które zostały dostarczone lub odebrane przez użytkownika sieci w poszczególnych puntach systemu. Na potrzeby wymogów informacyjnych NC BAL rozróżnia następujące kategorie... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.