Konsultacje Krajowego Dziesięcio­letniego Planu Rozwoju Sieci Prze­syłowej Gazu.

,

Gaz System do 7 lutego br prowadzi konsultacje Krajowego Dziesięciolet­niego Planu Rozwoju Sieci Przesyło­wej Gazu na lata 2020–2029.

Dokument zakłada rozbudowę KSP o około 3,8 tys. km i OSP spodziewa się znaczącego wzrostu przewidy­wanego zapotrzebowania na usługi przesyłowe w tym czasie, w zależno­ści od założeń od 2,9 do nawet 8,4 mld m3 rocznie na potrzeby sektora elektroenergetycznego. Oznacza to zwiększenie maksymalnego, rocz­nego wolumenu gazu, przesłanego przez KSP, do 27,3 mld m3 gazu w cią­gu 10 lat. Za realnością natężonego wykorzystania KSP przemawia oczy­wiście prognozowany wzrost krajo­wego zużycia gazu ziemnego. Może ono wynieść do 26 mld m3 w tym samym czasie.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów