Konsultacje Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

,

Konsultacje Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

 

Do 15 września br. trwały konsultacje prowadzone przez ACER w sprawie  proponowanych zmian do mechanizmu FDA UIOLI w ramach zarządzania ograniczeniami (GL CMP).  Celem jest  jak największe badanie potrzeby zmian kryteriów zarządzania ograniczeniami dostępu do przepustowości europejskich systemów przesyłowych. Badania są prowadzone w języku angielskim i można ja znaleźć na stronie Agencji.

 

Z dniem 1 lipca 2016 r. należy wdrożyć nowe zasady zarządzania ograniczeniami kontraktowymi dostępu do zdolności przesyłowych na punktach międzysystemowych. Nowe regulację będą miały istotne znaczenie dla punktów granicznych Krajowego Systemu Przesyłowego (KSP) oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) zarządzanego przez OGP Gaz – System SA. W szczególności będzie to dotyczyć punktu w Cieszynie. Niestety bez rozwiązania kwestii wysokości opłat za przepustowość krótkoterminową (szczególnie dobową) istniejący mechanizm nie umożliwia wykorzystania zdolności na rynku wtórnym i pierwotnym. Eksperci branżowi wskazują na konieczność kompleksowego rozwiązania w tym zakresie. O ograniczeniach kontraktowych na rynku niemieckim pisaliśmy w poprzednim numerze, co będzie to miało wpływ na koszty transportu oraz możliwości rozwoju handlu gazem.

 

ACER postawił dziewięć pytań mających na celu ocenę obecnie funkcjonującego mechanizmu oraz ewentualnych propozycji zmian wraz z ich uzasadnieniem. Agencji zależy na zdefiniowaniu kryteriów oceny obszarem zarządzania ograniczeniami dostępu do przepustowości jakimi będzie się posługiwać we własnych badaniach i raportach. Takie elementy miałyby identyfikować trwałe przepełnienia w zakontraktowanych dostawach gazu w poszczególnych punktach międzysystemowych (IP). Muszą one być oparte na danych dostępnych dla ACER, a co najważniejsze muszą być obiektywne i uniwersalne tzn. mieć zastosowanie w całej UE.

 

ACER przygotowało specjalne formularze z pytaniami. Zwraca on szczególną uwagę na indywidualne zdanie poszczególnych podmiotów, jak i ich własne sugestie co do ulepszenia obecnie istniejących regulacji.  Konkretne pytania dotyczą mechanizmu – FDA UIOLI (Firm Day-Ahead Use i or Lose itwykorzystaj lub strać) i jego oczekiwanego wpływu łagodzenie efektu przepełnienia.

 

ACER określiło 4 przypadki, gdzie zapotrzebowanie może przekroczyć oferowaną przepustowość w jednym z punktów połączenia międzysystemowego. Ustalenia o zaistnieniu jednego z kryteriów są opisywane w corocznym raporcie publikowanym do 1 czerwca każdego roku. Jeżeli ograniczenia o charakterze kontraktowym wystąpią na danych punktach IP  zostanie wprowadzony mechanizm dostępu do przepustowości na rynku spot na zasadzie FDA UIOLI. Należy zaznaczyć, że badania są prowadzone w oparciu o czas  roczny, kwartalny, miesięczny a także dnia następnego. W zależności od tego mechanizm jest wprowadzany na odpowiedni okres np. oparty na instrumentach dnia następnego.

 

Co ciekawe istnieje możliwość zaprzestania zarówno publikowania corocznego sprawozdania jak i udostępniania zdolności ciągłej z jednodniowym wyprzedzeniem na zasadzie „wykorzystaj lub strać”, ale tylko w określonych sytuacjach. W pierwszym przypadku ACER rozważą wprowadzenie kryteriów zwalniających go z tego obowiązku. Jednak to będzie skutkowało problemami we wdrążaniu mechanizmu FDA UIOLI. Jednak ta kwestia nie jest jasno sprecyzowana. Z kolei drugi aspekt może zaistnieć gdy jeden z corocznych reportów wykaże brak wzrostu popytu ponad podaży w ciągu następnych trzech lat.

 

Konsultacje zakończyły się 15 września br.