Konsekwencje zmniejszenia pro­dukcji gazu ze złoża Groningen

,

Konsekwencje zmniejszenia pro­dukcji gazu ze złoża Groningen

Od kliku lat Holandia odnotowuje trzęsienia ziemi, które wpływają na decyzje o obniżeniu produkcji gazu ze złoża Groningen, przez co Holan­dia zwiększa import gazu wysoko­mentanowego i jego konwersję na gaz niskokaloryczny. Zmniejszenie produkcji zmniejsza nadpodaż gazu na rynku europejskim i tylko czę­ściowo wpływa na wahania cen, zobaczymy jak długo. Równocześnie obserwujemy zmianę mechanizmów kształtowania cen w Europie.

Holenderskie Ministerstwo Gospo­darki planuje dalsze zmniejszanie produkcji gazu ze złoża Groningen do 2021 r. (końca kadencji obecne­go parlamentu). Obecny poziom wy­dobycia wynosi 21,6 mld m3 gazu/ rok, natomiast już podjęto decyzje o zmniejszeniu tego poziomu do 20 mld m3 gazu/rok. Dla porównania średnie roczne wydobycie w roku gazowym 2015 – 2016 wynosiło ok. 39,4 mld m3 gazu (dotychczas ogra­niczono wydobycie, aż o 60%). Ini­cjatywa uzyskała poparcie także ze strony operatora NAM która zasu­gerowała zmniejszenie wydobycia ze złoża poprzez zamknięcie 6 miejsc wydobycia. Ostateczna decyzja Mi­nistra w tej sprawie ma zapaść do 25 stycznia, do tego czasu Gasunie ma przedstawić raport dot. możliwe­go zmniejszenia produkcji by podaż mogła zaspokoić popyt. Eksploatacja złoża może mieć związek z trzęsienia­mi ziemi w regionie, co zagraża miej­scowej ludności, w związku z czym redukcja produkcji może być ko­nieczna, zwłaszcza, że mimo reduk­cji produkcji, częstotliwość trzęsieńwzrasta. Na początku omawianego okresu odnotowano rekordowe, bo największe od 2012 r. trzęsienie zie­mi o mocy 3,4 w skali Richtera we wsi Zeerijp. Co ważne Holandia sta­le zwiększa import H-gas celem jego konwersji na L-gas. Dla porównania w 2017 r. import wyniósł ponad 24 mld m3 gazu, w 2016 blisko 12 mld m3 gazu a w 2013 eksport wyniósł 10,5 mld m3 (różnica blisko 35 mld m3). Obecnie kraj ten mógłby zwięk­szyć import gazu, ponieważ jej zdol­ności konwersji H-gas na L-gas sięga­ją 34 mld m3/rok. Mimo trzęsień nie odnotowano znacznych wzrostów cen w przypadku kontraktów na luty cena wzrosła o 47,5 eurocenta do poziomu 19,53 EUR/MWh a Cal19 wzrósł o 23 eurocenty do 18 EUR/ MWh.