Kompromis w sprawie dyrektywy gazowej

,

Kompromis w sprawie dyrektywy gazowej

Państwom Europy Środkowo­-Wschodniej nie udało się uzgod­nić stosowania regulacji unijnych w stosunku do istniejących połączeń gazowych z państwami trzecimi (np. NS1). Natomiast od 24 maja 2019 r. kiedy weszła w życie dyrektywa 2019/692, zmieniająca dyrektywę gazową z 2009 r., wprowadzono ich częściowe stosowanie na terytorium państwa członkowskiego, w którym znajduje się pierwszy punkt połą­czenia międzysystemowego z siecią państw członkowskich (np. NS2 na terenie Niemiec).

Stosowanie dyrektywy 2009/73/ WE do linii przesyłowych gazu do i z państw trzecich ograniczono do te­rytorium państw członkowskich. W odniesieniu do morskich linii prze­syłowych gazu dyrektywa 2009/73/ WE powinna mieć zastosowanie na morzu terytorialnym tego państwa członkowskiego, w którym znajduje się pierwszy punkt połączenia mię­dzysystemowego z siecią państw członkowskich.

Połączenie wzajemne oznacza li­nię przesyłową przebiegającą przez granicę lub łączącą obie strony gra­nicy między państwami członkow­skimi, która ma na celu połączenie krajowego systemu przesyłowego tych państw członkowskich lub linię przesyłową między państwem człon­kowskim a państwem trzecim do te­rytorium państw członkowskich lub morza terytorialnego tego państwa członkowskiego.

Do połączeń wybudowanych po 23 maja 2019 r. będą miały zastosowa­nie zasady unbundlingu zarówno w modelu rozdziału własnościowego lub niezależnego operatora systemu (ISO lub ITO) oraz obwiązek wprowa­dzenia zasad transparentności infor­macji i dostępu stron trzecich (Third Part Access – TPA). Co wyznacza sto­sowanie różnych regulacji w stosun­ku do istniejącego gazociągu Nord Stream 1 (NS1) oraz budowanych, dodatkowych nitek NS2. Z jednej strony oznacza to wygraną Gazpro­mu (przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo – PZP) w zakresie przeforso­wania interpretacji o niestosowaniu unijnych regulacji do NS1, natomiast częściową porażkę w stosunku do NS2, którego nie zdążono wybudo­wać. Natomiast do maja 2020 PZP może uzyskać wyłączenie dla NS2 ze stosowania zasad unijnych na okres maksymalnie 20 lat. Uregulowana kompetencje i tryb postępowania państwa członkowskiego (w tym przypadku Niemiec) przy udziale UE, w zakresie możliwości tego wyłą­czenia gazociągu, gdzie dodatkowo ograniczono możliwość wyłączenia w przypadku kolizji z zasadami bez­pieczeństwem dostaw gazu w Unii.