Kolejna zmiana warunków utrzymania zapasów obowiązkowych

,

Kolejna zmiana warunków utrzymania zapasów obowiązkowych

7 czerwca 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt zmian warunków utrzymania zapasów obowiązkowych gazu, który wprowadza również zmiany do warunków koncesjonowania w Polsce. Nowe regulacje proponują zmianę uwarunkowania TPA, usługi biletowej, miejsca i sposobu utrzymania zapasów oraz procedurę wypełnienia obowiązków sprawozdawczych z tym związanych.

Sektor ze zdziwieniem odebrał informację o wpłynięciu nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1630 z dnia 7 czerwca 2017 r.). Projekt rządowy nie było poddany międzyresortowym konsultacjom z udziałem podmiotów zainteresowanych. Obecnie oczekuje na rozpatrzenie przez Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

W uproszczeniu projekt po raz kolejny rozszerza definicję podmiotu zobowiązanego. Wprowadza terminy oraz uszczegóławia procedurę wypełnienia obowiązków przez OSP i OSM. Standardowo zapasy magazynowe mają być utrzymywane w kraju, natomiast regulacja doprecyzowuje warunki utrzymania zapasów poza krajem, które mogą budzić zastrzeżenia co do miejsca ale również obowiązku wyłączności rezerwacji przepustowości. W tym obszarze otwiera się również możliwość świadczenia usługi biletowej poza Polską, również przy wprowadzeniu dodatkowy wymagań regulacyjnych w tym obszarze. Inicjator ustawy podejmuje również próbę odpowiedzi na cześć uwag zgłaszanych przez uczestników rynku, poprzez doprecyzowanie warunków związanych ze świadczeniem usługi biletowej. Pozytywnie można również oceniać uszczegółowienie zasad rozliczenia tranzytu. Uwzględniając ustanowione zasady koncesjonowania, projekt doprecyzowuje, że zakończenie działalności koncesjonowanej nie zwalania z obowiązków  w obszarze zapasów. Równolegle regulacja wprowadza zmiany do procedury uruchomienia i rozliczenia zapasów w tym ich uzupełnienia, uwzględniając również nowe zasady bilansowania. W konsekwencji zmiany Rozporządzenia 994/2010 konieczne będą również uzgodnienia dostosowujące do nowych wymagań (patrz artykuł sekcja News Regulacja dotyczący zmiany Rozporządzenia 994/2010). W konsekwencji zwiększa się dyspozycyjność OSM, OSD oraz uczestników rynku na potrzeby nowych obowiązków. Przepisy uwzględniają okres przejściowe dla praw nabytych.

Dla  uczestników rynku nowa regulacja stanowi wyzwanie dostosowania się do nowych wymagań, które mogą mieć wpływ na ekonomiczne skutki zawartych transakcji. Jest to o tyle istotne, że propozycja minimalnej kary za złamanie przepisów wynosi 10% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara dotyczy działalności wykonywanej na podstawie koncesji, wysokość kary wynosi minimum 10% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.