Kogeneracja będzie wspierać wyko­rzystanie gazu ziemnego

,

27 listopada br. opublikowany został projekt ustawy o promowaniu ener­gii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (CHP – jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła). Ustawa powinna wejść w życie z początkiem nowego roku, ponieważ z końcem br. roku wygasapochodzenia. Oznaczać to będzie przerwanie kontynuacji wsparcia dla kogeneracyjnych blo­ków gazowych do czasu rozstrzygnię­cia nowej aukcji, niestety oznacza to powtórkę przerwania kontynuacji wsparcia, jakie miała miejsce w 2013 r. dla żółtych certyfikatów gazowych.

Proponowana zmiana w systemu wsparcie – odejście do certyfikatów na rzecz feed-in-tariff, premii koge­neracyjne lub indywidualnej

Akt prawny przewiduje zmianę systemu wsparcia, gdzie w miej­sce różnych kolorów certyfikatów związanych z wykorzystaniem gazu ziemnego, metanu z kopalń lub bio­gazu wprowadzony zostanie system aukcyjny. Niestety część instalacji dotkną niekorzystne konsekwencje związane z przerwaniem ciągłości systemu wsparcia do czasu urucho­mienia nowego systemu. Projekt ustawy wyróżnia odrębne grupy jed­nostek uprawnionych do uzyskania wsparcia. Kryterium podziału jest przede wszystkim wielkość mocy zainstalowanej elektrycznej. W tym zakresie wyodrębniono instalacje o mocy: <1 MW (małe CHP); 1 – 50 MW oraz >50 MW, z podziałem na instalacje nowe, zmodernizowane, znacznie zmodernizowane i istnieją­ce:

- istniejące lub zmodernizowane instalacje o mocy 1 – 50 MW oraz wszystkie małe CHP – otrzymają wsparcie w formie premii gwaranto­wanych;

- nowe i znacznie zmodernizowane instalacje o mocy 1 – 50 MW – otrzy­mają wsparcie w postaci udzielanej w drodze aukcji premii kogeneracyj­nej;

- instalacje o mocy >50 MW – otrzy­mają wsparcie w formie premii indy­widualnych.

Regulamin aukcji wraz z kryteriami kwalifikacyjnymi będzie ustalany przez Prezesa URE. Z uwagi na wyma­gania pomocy publicznej, konieczne jest zastosowanie maksymalnego progu wsparcia. Nie przewiduje się także możliwości łączenia wsparcia z innych sektorów (rynek mocy oraz OZE). Co więcej, przyznana pomoc zostanie zmniejszona o przyznane w ciągu poprzednich 10 lat środki na powstanie jednostki kogeneracyjnej. Aukcje wygrają uczestnicy, którzy zaoferują najniższą wartość premii, aż do wyczerpania 80% ilości energii elektrycznej objętej ofertami (20% wolumenu zaoferowanej energii bę­dzie odrzucone). W celu zabezpie­czenia ustalonego pułapu wsparcia zastosowana zostanie formuła „pay­-as-bid”.

Gwarantowany okres wsparcia

Przyznaje korzyści w postaci premii aukcyjnych (do 15 lat) w zależności od typu jednostki oraz stopnia jej zmodernizowania. Typ „nowych jed­nostek” obejmuje obiekty, w których rozpoczęto produkcję po dniu roz­strzygnięcia aukcji, czy naboru oraz w przypadku małych jednostek – po 31 grudnia br.

Warunki i kierunki wsparcia

Przyznanie pomocy zależy od udzia­łu wyprodukowanego ciepła, które zostaje wprowadzone do sieci cie­płowniczej. Nowym wymaganiem są warunki zasilania publicznej sieci ciepłowniczej i efektywnej sieci cie­płowniczej, uwarunkowania koge­neracji oraz sposób liczenia ilości energii (zarówno ciepła jaki i energii elektrycznej) wprowadzonej do sie­ci. W definicji wprowadzono wymóg 50% ilości ciepła, natomiast dla wy­branych rozwiązań 70%, gdzie wspar­gii wyprodukowanej i sprzedanej z użyciem publicznej sieci. Oznaczać to będzie wykluczenie dużej części energetyki cieplnej, przemysłowej i konwencjonalnej lub wytwarzanie jej na własne potrzeby. Uwydatnia się tym samym preferencja ciepłow­nictwa komunalnego.

Warunkiem wsparcia są ogranicze­nia emisji, na poziomie maksymalnie 450 kg/MWh dla wszystkich jed­nostek kogeneracyjnych. Instalacje wykorzystujące paliwa stałe będą mogły uczestniczyć w systemie pod warunkiem udokumentowania bra­ku możliwości wykorzystania pa­liw gazowych lub braku możliwości wykorzystania biomasy z powodów technicznych lub ekonomicznych. Dodatkowo prognozowana cena produkowanego ciepła nie będzie mogła być wyższa od średniej ceny innych jednostek, które zasilają sieć ciepłowniczą.

W tej perspektywie konieczne jest przygotowane nowego modelu za­opatrzenia i zarządzania strategią energetyczną oraz zakupami gazu, uwzględniając potrzebę finansowa­nia nowych inwestycji – zapraszamy do kontaktu podmioty zaintereso­wane czynnym działaniem, ponie­waż wymaga to dostosowania obec­nej energetyki konwencjonalnej.