Inwestycje w bloki gazowe

,

Polityka proekologiczna wymusza restrykcyjne regulacje energetycz­ne. Węgiel traci na opłacalności, a w obliczu stałych utrudnień praw­nych m.in. w kwestii kosztów emisji, rynek systematycznie restrukturyzu­je się, w celu przestawienia się na zużycie innych źródeł energii. Sektor gazowy, jako drugi najbardziej zna­czący dla energetyki, ściąga inwesty­cje.

Energa Wytwarzanie zamierza wy­budować blok gazowo-parowy w Grudziądzu, o mocy 450 – 750 MWe, z turbinami na gaz wysoko­metanowy. Ogłoszono drugi prze­targ, na pełną realizację inwestycji (wcześniejszy został umorzony w 2014 r.). Prawdopodobnie umowa będzie podpisana ze zwycięzcą po­stępowania w pierwszym kwartale 2020 r.

Z publikacji zainteresowanych pod­miotów wynika, że projekt, zgodnie z wytycznymi, obejmuje przy tym mokrą chłodnię wentylatorową, ko­cioł odzysknicowy i turbozespół pa­rowo kondensacyjny. Zleceniodawca jest zainteresowany 10-letnim okre­sem serwisu oraz 3-letnią budową samego bloku. Uprzednie uzyskanie zgód administracyjnych z pewnością skraca wymagany czas przedsięwzię­cia.

Tymczasem, zbliża się zakończenie kolejnych inwestycji w bloki gazowe. Blok w Elektrowni Toruń (490 MW) rozpocznie działanie od 3Q 2020 r. Blok nr 5 w Elektrowni Opole ma stanąć w czerwcu br., a blok nr 6 we wrześniu br., dzięki czemu produk­cja zwiększy się o dodatkowe 1800 MWe. W Czechnicy elektrownia gazowa zastąpi węglową, przy jed­noczesnym podniesieniu zdolności technicznej do 320 MWt oraz 170 MWe dla mocy elektrycznej.

PGE zamierza dodatkowo zle­cić budowę 2 bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra, o mocy w przybliżeniu 700 MW każdy, dzięki turbinom klasy H/J. Decyzja lokali­zacyjna wynika z bliskości terminalu w Świnoujściu oraz zakładanej trasy gazociągu Baltic Pipe. Spółka w dru­gim kwartale br. wybierze wykonaw­cę, żeby móc zakontraktować moc jednostek na 2024 r.

Mniejszym zainteresowaniem cie­szą się jednostki OZE, aczkolwiek są najsilniej wspieraną alternatywą dla węgla, którego opłacalność jest od­górnie zaniżana. Biorąc pod uwagę ogrom energii, która będzie musiała zostać wyprodukowana za pomocą innych źródeł, poważne inwestycje ulokowane będą przede wszystkim w wytwarzanieenergii z gazu ziem­nego (z powodu niskości potrzeb­nych nakładów, w porównaniu do innych możliwości).

Mimo wszystko, PGE uwzględnia możliwość budowy farm wiatrowych na Bałtyku (aż 2 545 MWe), w razie znalezienia partnera inwestycyjne­go. Prawdopodobnie w 3Q br. doj­dzie do bardziej zdecydowanych kroków w tej sprawie.