IMPLEMENTACJA MIFID II- NOWE RESTRYKCYJNE WYMAGANIA DLA HANDLU ENERGIĄ, GAZEM, CO2 I CERTYFIKATAMI

,

IMPLEMENTACJA MIFID II- NOWE RESTRYKCYJNE WYMAGANIA DLA HANDLU ENERGIĄ, GAZEM, CO2 I CERTYFIKATAMI

Ustawa wprowadzająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę MIFID II jest procedowana przez sejm. Powiązane z nim rozporządzenie MIFIR weszło w życie i obowiązuje bezpośrednio. Chaos regulacyjny stwarza ryzyko prawne dla prawidłowego obrotu energią, gazem, CO­­2 i prawami majątkowymi. Sprzedawcom i dużym odbiorcom zaleca się przeprowadzenie audytu prawnego do prawidłowego wdrożenia nowej regulacji.

Nowe wymogi regulacyjne wprowadzone przez rozporządzenie MIFIR i EMIR weszły w życie 3 stycznia 2018 r. Z tą datą minął również termin na wdrożenie Dyrektywy MIFID II mimo to w sejmie, w dalszym ciągu procedowany jest projekt ustawy uwzględniający transpozycję regulacji unijnych do polskiego porządku prawnego.

Nowa regulacja zmienia warunki obrotu w m.in. branży energetycznej. Poza sektorem bankowym i rynkiem walut, swoim zakresem obejmuje: energię elektryczną, gaz, CO2, prawa majątkowe, węgiel, ropę i produkty ropopochodne. Zamieszanie spowodowane brakiem terminowej implementacji kluczowych przepisów Dyrektywy MIFID II, rodzi uzasadnione wątpliwości po stronie sprzedawców energii i gazu oraz dużych odbiorców. W zastanej sytuacji podmioty te nie są w stanie definitywnie stwierdzić, czy i w jaki sposób handlować wskazanymi produktami, ze względu na konieczność zmiany dotychczas zawieranych kontraktów oraz zaraportowania ich zgodnie z nowymi wymaganiami.

Zmiany nie ominęły Towarowej Giełdy Energii. Obrót energią elektryczną i gazem ziemnym zostanie przeniesiony na OTF- nową zorganizowaną platformę obrotu. Wprowadzone zostaną nowe zasady handlu i rozliczeń transakcji. Pojawiła się konieczność zmiany obrotu emisjami CO2, a na chwilę obecną status transakcji dotyczących certyfikatów nie jest jeszcze przesądzony.

Rozszerzenie katalogu instrumentów finansowych o transakcje dotyczące towarów (w tym terminowych transakcji typu forward dla energii i gazu) stanowią nowe, poważne wyzwanie dla rynku. Obecnie trwa debata nad właściwym przyporządkowaniem ekwiwalentów omawianych instrumentów do kontraktów zawieranych na rynkach zorganizowanych (rynki regulowane, MTF i OTF).

Każdy podmiot, który zawiera transakcje w oparciu o te instrumenty finansowe jest zobowiązany do przestrzegania wymogów właściwych dla podmiotu inwestycyjnego. Alternatywnie, może skorzystać z wyłączenia (chodzi tu m.in. o przesłankę działalności dodatkowej), które wymaga przeprowadzenia testu udziału w rynku. Część podmiotów podjęta decyzję o zmianie miejsca zawierania transakcji i sposobie ich rozliczania.

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego tylko częściowo rozstrzygają powstałe wątpliwości interpretacyjne. Unikając odpowiedzi na pytanie o definicję instrumentów finansowych, organ odwołuje się do ich katalogu zawartego w sekcji C załącznika do MiFID II.

Wybór właściwego scenariusza działania umożliwi dopiero przeprowadzenie audytu prawnego, który pozwoli na wskazanie kierunku zmian w celu dostosowania strategii handlowej dla obecnych i przyszłych transakcji.

Masz pytania? Zapoznaj się z naszą ofertą zawartą w prezentacji lub skontaktuj się z nami bezpośrednio przez formularz kontaktowy.