Fuzja NCG i GASPOOL

,

Fuzja NCG i GASPOOL

Trwają prace nad możliwością po­łączenia 2 niemieckich hubów gazo­wych NCG i GASPOOL w ciągu 5 lat. 7 lipca br. przyjęty został projekt usta­wy o fuzji 2 hubów do kwietnia 2022 r. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Energii na wniosek rządu, w celu uniknięcia możliwości połączenia się jednego z hubów z in­nym europejskim hubem.

Rozważana jest możliwością połą­czenia 2 hubów do 2022 r., co ma zwiększyć płynność i przejrzystość na europejskim rynku gazu. Celem jest zwiększenie płynności i wykorzysta­nia magazynów oraz sieci przesyło­wej z uwagi na wzrost importu gazu z Rosji, dzięki czemu Niemcy staną się dysponentem i dystrybutorem rosyjskiego gazu w Europie. Z uwagi na ograniczenie wydobycia gazu ze złoża Groningen w Holandii, Niemcy zmuszeni są ograniczyć wykorzysta­nie niskokalorycznego tzw. Light-gas (L-gas) gazu na wysokokaloryczny tzw. H-gas.

Obecnie od NCG większe są tylko TTF i NBP, z szczególnym wskazaniem na TTF, który przewyższył obrotami NBP (najstarszy hub gazowy w Eu­ropie). W pierwszych 6 miesiącach br. na NCG obrócono 760 TWh gazu, w połączeniu z GASPOOL byłoby to 1210 TWh (należy zaznaczyć, że to nadal dużo mniej niż na TTF i NBP, które były większe odpowiednio 12 i 11 razy). Niemcy są największymi konsumentami gazu w UE – w 2016 r. zużyli 80,5 mld m3 gazu. Fuzja ma wzmocnić pozycje Niemiec, które pretendują do roli podmiotu wpły­wającego na kształtowanie się cen gazu m.in. na hubach w Polsce, Cze­chach i Austrii.

Poprzez budowę dodatkowej nitki NS2 (planowane oddanie do użyt­ku to 2019 r.) Niemcy zwiększają o kolejne 51 mld m3 gazu/rok za­kup rosyjskiego gazu. Prognozuje to stopniowe wygasanie przesyłu rosyj­skiego gazu przez Ukrainę (plan do końca 2018 r.). Znaczenie gazociągu EUGAL mającego odprowadzać gaz do Czech zostało ujawnione w stycz­niu br. kiedy przepływ przez OPAL (odnogę Nord Stream 1) wpłynął na ceny gazu nie tylko w Niemczech, ale i całej centralnej Europie.

Płynność na niemieckim rynku jest wspierana przez zmiany regulacji, obok omawianej ustawy, przyjęto szereg innych usprawnień np. rezerwację zdolności magazynowych i przesyłowych w trakcie dnia. Do tej pory taka możliwość istniała jedynie na Rynu Day-Ahead. Takie rozwiąza­nie zwiększy płynność działania nie­mieckich magazynów.

Połączenie 2 niemieckich hubów bę­dzie wiązać się ze zmianami na eu­ropejskim rynku gazu. Zwiększenie efektywności sieci przesyłowej i ma­gazynowej kraju i przychylne ustawo­dawstwo uatrakcyjnienia niemiecki rynek gazu. Budowa Nord Stream 2 ma zwiększyć dostawy gazu, co tylko przyspieszy proces wychodze­nia z użycia gazu niskokalorycznego z Holandii (kontrakt na dostawy tego surowca wygaśnie w 2030 r.). Plano­wana budowa krajowego termina­la LNG ma zwieńczyć fuzję o nowe źródło energii. Obecnie podobne połączenie przeprowadzane jest we Francji, gdzie do listopada 2018 r. połączą się 2 huby – PEG i TRS, czy planowanej węższej integracji au­striackiego i czeskiego rynku gazu ziemnego celem transportu gazu da­lej do Słowacji, Węgier i Włoch.