ENTSOG opublikował kalendarz aukcji

,

ENTSOG opublikował Kalendarz Aukcji na 2015 r., zgodnie z Kodeksem Sieciowym dotyczącym Mechanizmu Alokacji Zdolności Przesyłowych (NC CAM). Kalendarz obejmuje okres marzec 2015 – luty 2016. Podczas aukcji będą dostępne produkty roczne, kwartalne, miesięczne, dzienne oraz Within-Day.

Zgodnie z aneksem do Rozporządzenia 984/2013 ustanawiającym Kodeks Sieciowy dotyczący Mechanizmu Alokacji Zdolności Przesyłowych (NC CAM) konieczne jest udostępnianie w formie tabelarycznej „Kalendarza aukcji” zawierającego informacje na temat poszczególnych aukcji, który jest publikowany przez europejską sieć operatorów systemów przesyłowych gazu (ENTSO gazu) do stycznia każdego roku kalendarzowego (dla aukcji odbywających się w okresie od marca do lutego następnego roku kalendarzowego) i która obejmuje wszystkie istotne terminy związane z aukcjami, w tym daty rozpoczęcia i standardowe produkty z zakresu zdolności, których dotyczą. Stwarza to zobowiązanie ENTSOG od 1 listopada 2015 r. do przedstawiania takich kalendarzy w ramach CAM NC. ENTSOG przedstawił kalendarz aukcji w styczniu 2015 r. na okres od marca 2015 r. do lutego 2016 r., przy czym okres do października 2015 r. należy traktować jako etap niewiążący. W tym ostatnim przypadku ENTSOG wyraźnie zrzekł się wszelkich gwarancji i oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, co do zawartości oraz wykorzystania i rzetelności danych zawartych w kalendarzu aukcji. Użytkownik (użytkownik sieci lub inna zainteresowana strona) działa na własne ryzyko. W ślad za wprowadzonym zastrzeżeniem pojawiły się komentarze rynkowe w zakresie skuteczności nowej regulacji, ponieważ uczestnicy rynku nie uzyskują pełnej gwarancji, że pozyskane dane mogą stanowić dla nich wystarczającą podstawę do podejmowania decyzji biznesowych.

W kalendarzu aukcji przedstawiono dokładne terminy wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych aukcji, a także rodzaje oferowanych produktów. Aukcje dotyczą produktów rocznych, kwartalnych, miesięcznych, dziennych oraz Within-Day. Wszystkie produkty będą miały dostępną zdolność ciągłą oraz przerywaną.