Droższy transport LNG

,

Droższy transport LNG

Wprowadzenie restrykcyjnych norm emisji i zanieczyszczenia wpłynie na techniczną restrukturyzację trans­portu morskiego, który ma zwięk­szyć wykorzystanie LNG jako pali­wa żeglugowego. Zamyka się stary i otwiera nowy biznes, do którego duże koncerny przygotowują się od kilkunastu lat.

Międzynarodowa Organizacja Mor­ska zamierza do 2050 r. obniżyć emisję CO2 w transporcie morskim, o co najmniej 50%, w stosunku do jej poziomu z 2008 r. Zużycie paliwa w sektorze odpowiada tylko za 2,2% całkowitego światowego zanieczysz­czenia, jednakże może wpłynąć na podwyżki w globalnej skali. Obo­wiązek redukcji wynika z regulacji europejskich i umów międzynarodo­wych, które mają wpływ na wzrost zainteresowania LNG jako paliwem do transportu morskiego. Prawie wszystkie kraje w obszarze SECA (M. Północne i M. Bałtyckie) uruchomiły specjalne programy promujące roz­wój nowej infrastruktury, niestety w Polsce mamy spore opóźnienia w stosunku do konkurencji.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów