Do 2030 r. Novatek zamierza zwięk­szyć produkcję LNG do 70 mln ton/ rocznie

,

Do 2030 r. Novatek zamierza zwięk­szyć produkcję LNG do 70 mln ton/ rocznie

Po przełamaniu monopolu Gaz­promu na eksport LNG, Novatek rozwija współpracę z zagraniczny­mi inwestorami, kolejnym ma być Aramco. Novatek ma koncesje na obszarze obejmującym 3,3 tryliony stóp sześciennych gazu, które po rozbudowie Arctic LNG 2 dadzą mu znaczącą pozycję na rynku LNG.

Rosyjski Novatek finalizuje proces ustalania składu partnerstwa inwe­storskiego w Arctic LNG 2, w którym najprawdopodobniej będzie posia­dał 60%. Przewiduje się, że koncern zamierza odsprzedać kolejne 10% udziałów projektu – jednym z po­tencjalnych nabywców jest saudyj­ska firma Aramco, z którą prowa­dzone są rozmowy w tej sprawie.

Wcześniej 10% kupił francuski To­tal oraz zobowiązano się do zbycia 10% udziałów chińskim, państwo­wym CNPC oraz CNOOC. Kontrakty inżynieryjno-budowlane zostały na­tomiast podpisane z joint venture włoskiego Saipem i tureckiego Re­naissance.

Koszty zagospodarowania ogrom­nego bogactwa naturalnego Rosji jest zbyt duże na samodzielne po­niesienia ryzyk i kosztów inwestycji. Sam Novatek ma koncesje na obsza­rze obejmującym 3,3 tryliony stóp szcześciennych gazu, a w 2018 roku odkryto pokłady kolejnych 900 mld stóp sześciennych gazu w ramach koncesji North-Obskiy (projekt Arc­tic LNG 3). Wynikające z tego za­angażowanie wielu międzynarodo­wych partnerów wyraźnie pokazuje iluzoryczność sankcji nałożonych na rosyjskie podmioty. Po raz kolejny rysują się także wspólne korzyści gospodarcze Rosji oraz Chin.

Koszty inwestycji wymagają rozło­żenia. Stawki produkcji LNG z Arctic LNG 2 określa się obecnie nawet na 105 USD/t, przy czym nakłady na wydobycie, oparte o złoże Utren­neye, stanowić mogą w przybliże­niu 29% finalnej ceny. Dodatkowo, planowane jest powstanie stacji przeładunkowych: na Kamczatce oraz w Murmańsku, w celu optyma­lizacji logistyki morskiej. Arctic LNG 2 ma wytwarzać 19,8 mld m3 LNG rocznie.

Dyrektor finansowy Novateku, po­informował, że firma zwiększy, pla­nowany do 2030 r., całkowity po­ziom rocznej produkcji LNG, z 57 do 70 mln ton/rok. Kluczowym odbior­cą LNG Novatek-u mają być Chiny.