Czy wodór lub gaz syntezowy zastą­pi gaz ziemny do celów energetycz­nych?

,

Firmy North of England i Equinor przedstawiły raport analizujący możliwości wykorzystania wodoru lub gazu syntezowego na potrzeby brytyjskiego sektora energetyczne­go.

Z przedstawionych przez firmy da­nych wynika projekt zasilenia po­nad 3,7 mln odbiorców końcowych wodorem, zamiast gazem ziem­nym, w celu zmniejszenia emisji CO2. Około 30% emisji UK pochodzi z gospodarstw domowych, efektem przedsięwzięcia ma być ograniczenie emisji do tego czasu o 285 t rocznie. Konwersja miałaby dlatego postępo­wać od 2028 r., przez 7 kolejnych lat, w niektórych większych miastach, m.in. w Manchesterze, Liverpoolu oraz Yorku. Przewiduje się dodatko­wo w szerszej perspektywie nawet pozyskanie 12 mln kolejnych odbior­ców do 2050 r.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów