Czy przedsiębiorca będzie mógł korzystać z przywilejów odbiorcy w gospodarstwie domowym?

,

Czy przedsiębiorca będzie mógł korzystać z przywilejów odbiorcy w gospodarstwie domowym?

Poselski projekt nowelizacji Prawa energetycznego zakłada istotne roz­szerzenie definicji odbiorcy w gospo­darstwie domowym. Obecnie status takiego odbiorcy może mieć tylko taka osoba, która nabywa energię elektryczną, paliwo gazowe lub cie­pło wyłącznie w celu zużycia tych me­diów w gospodarstwie domowym. Posłowie Platformy Obywatelskiej proponują, aby ten szczególny status mogły uzyskać także osoby, które na­bywają wskazane media na potrzeby własnej działalności gospodarczej, o ile ich roczne zużycie nie przekracza 500 kWh.

Projekt zakłada, że uzyskanie przez takiego przedsiębiorcę statusu od­biorcy w gospodarstwie domo­wym będzie wymagało pisemnego oświadczenia (składanego do przed­siębiorstwa energetycznego) o celu zużycia. W przypadku składania oświadczenia do sprzedawcy energii elektrycznej przedsiębiorca będzie musiał uzupełnić je także o wska­zanie rocznego zużycia przeznaczo­nego dla potrzeb własnej działalno­ści gospodarczej, w roku bieżącym i kolejnych latach kalendarzowych. Co istotne, posłowie proponują, by odbiorcę końcowego będącego oso­bą fizyczną traktować tak jak konsu­menta (po spełnieniu wyżej wskaza­nych wymagań).

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.