Czy małe źródła gazu Holandii są w stanie zastąpić złoże Groningen?

,

Czy małe źródła gazu Holandii są w stanie zastąpić złoże Groningen?

Holenderski rząd chce pobudzić wy­dobycie gazu z mniejszych złóż gazu, z uwagi na wymuszone cięcia wydo­bycia ze złoża Groningen oraz jego planowane zamknięcia do 2030 r.

Trzęsienia ziemi wywoływane wy­dobywaniem gazu w regionie, uniemożliwiają pełną eksploatację strategicznie położonego złoża Gro­ningen, które historycznie zaopatry­wało północno-zachodnią Europę. Alternatywą dla niego mogą okazać się pomniejsze złoża położone w po­bliżu, gdyż zgodnie z informacjami opublikowanymi przez rząd, w 2017 r. z Groningen pozyskano 21 mld m3 gazu, podczas gdy z 314 zarejestro­wanych, drobniejszych złóż wytło­czono około 19 mld m3.

Za potencjałem opcji dywersyfika­cyjnej przemawia wypowiedź ho­lenderskiego ministra ekonomii o tym, że aż 60 zgód na wydobycie jest w trakcie rozpatrywania. Prze­widuje się dodatkowo, że m.in. po­szukiwanie dodatkowych pokładów, czy unowocześnienie infrastruktury może zapewnić nawet do 150 mld m3 pochodzących z małych złóż, do 2050 r.

Cały wariant rozłożenia ciężaru wy­dobycia na wiele źródeł znajduje się pod nadzorem państwa. EBN uzy­skuje 40% udziałów we wszystkich koncesjach, a warunkiem dodatko­wo pobudzającym eksploatację ma­łych pól są specjalne uprawnienia. Chodzi w tym wypadku o ulgi podat­kowe oraz gwarancję sprzedaży gazu po cenach rynkowych częściowo rzą­dowej spółce GasTerra (50%).

Polityka preferencji małych złóż po­zwoli na ich dłuższą eksploatację, ponieważ konkurencja skutecznie obniża ich opłacalność, co nadrabia się przywilejami w postaci ulg oraz potencjalnie dalszej protekcji pań­stwa.

Wykorzystanie małych złóż wymaga infrastruktury zdolnej do przetwo­rzenia gazu, z czym występują trud­ności, ponieważ sektor energetyczny przystosowany został do odbioru pa­liwa ze złoża Groningen. Perspekty­wą pozostaje import LNG lub gazo­ciągami z Norwegii.