Kogeneracja będzie wspierać wyko­rzystanie gazu ziemnego

27 listopada br. opublikowany został projekt ustawy o promowaniu ener­gii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (CHP – jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła). Ustawa powinna wejść w życie z początkiem nowego roku, ponieważ z końcem br. roku wygasapochodzenia. Oznaczać to będzie … Kontynuuj

Czy wodór lub gaz syntezowy zastą­pi gaz ziemny do celów energetycz­nych?

Firmy North of England i Equinor przedstawiły raport analizujący możliwości wykorzystania wodoru lub gazu syntezowego na potrzeby brytyjskiego sektora energetyczne­go. Z przedstawionych przez firmy da­nych wynika projekt zasilenia po­nad 3,7 mln odbiorców końcowych wodorem, zamiast gazem ziem­nym, w celu zmniejszenia … Kontynuuj

Nowe rygorystyczne regulacje w Rumunii.

Na nowe regulacje energetyczne w Rumunii mogą zniechęcić poten­cjalnych inwestorów. W ostatnim czasie wprowadzono ustawę nakładającą na koncerny do­datkowe podatki i zobowiązującą je do sprzedaży 50% wydobytego gazu na rynku krajowym. Obecny import gazu z Rosji wynosi ok. jednej dzie­siątej, … Kontynuuj