Rekomenduje się, aby wzmocnienie ochrony energetycznej infrastruktu­ry krytycznej nie sparaliżowało ener­getyki

Rekomenduje się, aby wzmocnienie ochrony energetycznej infrastruktu­ry krytycznej nie sparaliżowało ener­getyki Trwają konsultacje projektu usta­wy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykony­waniu w niektórych spółkach kapi­tałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sekto­rach … Kontynuuj

Czy przedsiębiorca będzie mógł korzystać z przywilejów odbiorcy w gospodarstwie domowym?

Czy przedsiębiorca będzie mógł korzystać z przywilejów odbiorcy w gospodarstwie domowym? Poselski projekt nowelizacji Prawa energetycznego zakłada istotne roz­szerzenie definicji odbiorcy w gospo­darstwie domowym. Obecnie status takiego odbiorcy może mieć tylko taka osoba, która nabywa energię elektryczną, paliwo gazowe lub … Kontynuuj

Odpowiedź KE ws. Nord Stream 2

Odpowiedź KE ws. Nord Stream 2 Projekt budowy gazociągu NS2 może nie zostać objęty prawem UE. Poja­wiają się inne stanowiska w tej spra­wie. Oczekujemy na ocenę prawną sta­tusu prawnego projektu magistrali NS2. Stanowisko Komisji wskazu­je, że magistrala morska ma jeden … Kontynuuj