Nowa technologia magazynowania energii elektrycznej

Gasunie poinformowało o wdraża­niu nowego projektu tzw. Hystock. Gasunie i EnergyStock zamierzają magazynować energię elektryczną przy użyciu magazynów gazu ziem­nego. Na złożu Groningen zostanie wybu­dowana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej. Będzie to in­stalacja 5 tys. paneli słonecznych. Zostaną one umiejscowione … Kontynuuj

Zmiany cen LNG

Ceny spot LNG w Azji Wschodniej spadły w ciągu ostatniego miesią­ca, odnotowano jednak zaintereso­wanie na zakupy w krajach Ameryki Południowej, które musiały zaspo­koić zimowe zapotrzebowanie. Ceny w tym rejonie półkuli południowej wzrosły więc w przybliżeniu o 30%. W Europie utrzymują … Kontynuuj

Projekt kolejnych zmian ustawy o zapasach po uwagach Komisji sej­mowej został przekazany do Sejmu (nowy numer druku 1669)

Nowa koncesja i zmiana warunków uzyskania koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą. Czy i jak utrzy­mać istniejącą koncesję ? Jak zarzą­dzać wykonaniem obowiązków zwią­zanych z zapasami obowiązkowymi ? Nowe regulacje powinny zostać uwzględnione przez uczestników rynku w obszarze kontraktacji … Kontynuuj