Nowe zasady sprzedaży rezerwowej gazu i energii.

13 listopada br. została przekazana do podpisu Prezydenta RP zmiana Prawa energetycznego, która usta­wowo wprowadza sprzedawcę re­zerwowego gazu i energii. Wymaga to zmiany zasad sprzedaży awaryj­nej gazu oraz dostosowania dotych­czasowych zasad sprzedaży rezer­wowej energii. Sprzedawca z urzędu pojawia się jako … Kontynuuj

Korzystne prognozy dla gazu ziemnego

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) w opublikowanym raporcie za 2018 r. prognozuje rozwój gazu ziemnego w najbliższych dziesięcioleciach. Będzie to wynikać m.in. z ogólnej progresji wykorzystania energii – o 25% w ciągu najbliższych 22 lat. Wyliczenia IEA uwzględniają konieczne, efektywniejsze wykorzystanie … Kontynuuj

Egzekucja ukraińskich roszeń przeciw Gazpromowi

Po wygranym postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym Sztokholm­skim z Gazpromem Ukraina przygoto­wuje się do kolejnego pozwu. W grudniu 2017 r. Naftogaz wygrał spór z Gazpromem, w wyniku czego orzeczono zobowiązanie Gazprom do wypłaty 2,56 mld USD oraz znacząco zmniejszono wolumen koniecznych … Kontynuuj

Kogeneracja będzie wspierać wyko­rzystanie gazu ziemnego

27 listopada br. opublikowany został projekt ustawy o promowaniu ener­gii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (CHP – jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła). Ustawa powinna wejść w życie z początkiem nowego roku, ponieważ z końcem br. roku wygasapochodzenia. Oznaczać to będzie … Kontynuuj

Czy wodór lub gaz syntezowy zastą­pi gaz ziemny do celów energetycz­nych?

Firmy North of England i Equinor przedstawiły raport analizujący możliwości wykorzystania wodoru lub gazu syntezowego na potrzeby brytyjskiego sektora energetyczne­go. Z przedstawionych przez firmy da­nych wynika projekt zasilenia po­nad 3,7 mln odbiorców końcowych wodorem, zamiast gazem ziem­nym, w celu zmniejszenia … Kontynuuj